Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu, UZOP, Pododsjek autoservisa

KLASA: 112-01/14-04/04 
URBROJ: 50403-03-14-01
Zagreb, 04. kolovoza 2014.
    

Temeljem članaka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12- pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (“Narodne novine”, broj 104/13, 150/13 i 153/13), Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, raspisuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ
                                       
za prijam namještenika u državnu službu 

URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Pododsjek autoservisa

1. Osobni vozač/ica državnog dužnosnika – 4 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Potrebni stručni uvjeti:
-    srednja stručna sprema prometnog-zanimanja vozač
-    najmanje tri (3) godine radnog iskustva

Opis poslova i zadaća:
-    upravlja službenim automobilom u svrhu prijevoza dužnosnika ili službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda kao i prijevoz za potrebe Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, te obavlja prijevoz svih delegacija sukladno Odluci o pravu korištenja službenih osobnih automobila; 
-    prilikom upravljanja službenim automobilom vodi brigu o poštivanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama;
-    brine se o tehničkoj ispravnosti i redovnom održavanju službenog automobila; 
-    prijavljuje sve potrebne intervencije na automobilu  voditelju Pododsjeka.

Na  javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 33/1, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužni/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
        
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. 

Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-    životopis (potpisan)
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
-    preslik domovnice
-    preslik osobne iskaznice
-    potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o   
      podacima  unesenim u matičnu evidenciju, 
-    potvrda o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu 
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.    
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate koji se prijavljuju biti će provedeno testiranje u cilju provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja), te praktična provjera znanja koja se sastoji od upravljanja osobnim vozilom i snalaženja u gradskoj vožnji. Kandidati koji prođu pisani i praktični dio testiranja biti će pozvani na razgovor sa Komisijom.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Literatura potrebna za pripremu kandidata na testiranje navodi se kako slijedi: 
1.    Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14)
2.    Etički kodeks („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12)


Mjesto, dan i sat održavanja testiranja biti će objavljen objavljeni na web-
 stranici Vlade Republike Hrvatske www.vlada.hr i na oglasnoj ploči  Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.
    
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 7/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13 i 2/14).
  
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Biltenu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Opatička 8, Zagreb (s naznakom "za Javni natječaj").

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  zakonskom roku.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske