167. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.        a)         Nacrt prijedloga zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

b)         Prijedlog odluke o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije

c)         Prijedlog odluke o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama                                
 
2.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima                                                               
 
3.       Nacrt prijedloga nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.    
 
4.       Prijedlog uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina                             
 
5.      Prijedlog odluke o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske                              
 
6.       Prijedlog odluke o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom Republike Hrvatske                                                         
 
7.       Prijedlog odluke  o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu                                    
 
8.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti                                                                    
 
9.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika                                                                                       
 
10.     Prijedlog odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (EU)                                                    
 
11.     Prijedlog odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini                                                                                   
 
12.      a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu

b)       Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu                  
 
13.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju projekta građenja pretovarne stanice „Donji Picudo“ s komunalnim društvom 6. MAJ d.o.o.    
                                                                            
14.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom                                                                  
 
15.     Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 6, k.č.br. 68/18, površine 510 m², zk.ul.br.467, u k.o. Matijevići
 
16.     Prijedlog zaključka u vezi s Notom Veleposlanstva Republike Slovenije o pronađenim posmrtnim ostacima u Cerklju na Krki                                               
 
17.     Prijedlog zaključka u vezi s osiguranjem provedbe programa mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže te praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže                                                              
 
18.     Prijedlog zakona o sudskim vještacima (predlagateljica: Vesna Škare Ožbolt, zastupnica u Hrvatskome saboru) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru       
 
19.     Izvješće o radu Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu za 2013. godinu    
 
20.     Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu          
 
21.    Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnoga kaznenog suda                                     
 
22.    a)      Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi
          b)      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi                                                        
 
23.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama                                                      
 
24.     a)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Projekt br. HR2 (2013)

          b)      Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Projekt br. HR4 (2013)                                                                                     
 
25.     Prijedlog odluke o donošenju Provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2014. godinu s indikativnim programom do 2016. godine                                                                                                         
 
26.     Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy postavljeno Vladi Republike Hrvatske, u vezi s istraživanjima Jadrana.                            
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 12. lipnja 2014. godine      
                       
b)        Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE) u formatu energetika, 13. lipnja 2014. godine       
                                                               
c)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. i 17. lipnja 2014. godine   
                                                                                                              
2.         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zastupanju Republike Hrvatske (povjerljivo)     
                                                                                                                            
           
3.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za zastupanje, u predmetu Upravnog spora tužitelja „Luka Dubrovnik“ d.d. Dubrovnik                                            
 
4.       Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                          
 
5.       Kadrovska pitanja
 
6.       Informacije, pitanja i prijedlozi.