Potpredsjednica Kosor u Ženevi na plenarnoj raspravi 61. zasjedanja Komisije za ljudska prava Opće skupštine UN-a

Potpredsjednica Vlade i ministrica obiteljbranitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor sudjelovala je danas u Ženevi na plenarnoj raspravi 61. zasjedanja Komisije za ljudska prava na visokoj razini te se pritom obratila nazočnima.

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor sudjelovala je danas u Ženevi na plenarnoj raspravi 61. zasjedanja Komisije za ljudska prava na visokoj razini te se pritom obratila nazočnima.

Potpredsjednica Kosor istaknula je kako Republika Hrvatska pozdravlja Izvješće visokog panela o reformi UN sustava, te kako zbog toga sve reformske mjere moraju biti pažljivo razmotrene na način da jačaju, a ne slabe ulogu Komisije za ljudska prava, kao glavnog tijela u UN-u za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Rekla je pritom kako i Republika Hrvatska slijedi s velikim interesom reformu UN-ovog ugovornog sustava radi efikasnije provedbe ugovora na području ljudskih prava na nacionalnoj razini.

Hrvatska Vlada snažno je posvećena borbi protiv terorizma i svih njegovih oblika, te potrebi jake međunarodne suradnje, kao i zaštiti ljudskih prava žrtava terorizma. Republika Hrvatska snažno je opredijeljena i za punu suradnju s Haškim tribunalom, rješavanje problema nestalih osoba, povratak izbjeglica i prognanika, te za ostala pitanja ljudskih prava i humanitarna pitanja povezana s poslijeratnim oporavkom, rekla je potpredsjednica Kosor. U tom pogledu izvijestila je nazočne i o najavljenom posjetu Republici Hrvatskoj gospodina Waltera Kalina, predstavnika glavnog tajnika UN-a za ljudska prava i raseljene osobe, ističući kako je pitanje izbjeglica i prognanika visoko na dnevnom redu hrvatske Vlade, a ovim posjetom omogućila bi se rasprava o preostalim pitanjima za rješenje problema raseljenih osoba. Napominjući kako je Hrvatska čvrsto posvećena potpunom ukidanju smrtne kazne pa je u skladu s tim uskladila svoje zakonodavstvo, pozvala je i na potpuno ukidanje smrtne kazne u svijetu.

Potvrđujući kako su upravo nacionalne ustanove za zaštitu ljudskih prava čuvari tih prava, koje promoviraju, štite i evaluiraju zaštitu ljudskih prava na nacionalnoj razini, posebno se zahvalila visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava Louis Arbour i njezinom Uredu za podršku u osnivanju Centra za ljudska prava u Hrvatskoj, nezavisne ustanove osnovane kao projekt tehničke suradnje između Vlade i ovog Ureda.

Pozdravljajući novoimenovanu posebnu izvjestiteljicu o trgovanju ljudima a posebice ženama i djecom gospođu Sigmu Huda i njene preporuke iz prvog izvješća priređenog za Komisiju za ljudska prava, potpredsjednica Kosor izložila je što je sve Republika Hrvatska poduzela na nacionalnoj razini kako bi ojačala pravni okvir za gonjenje počinitelja djela trgovanja ljudima. Rekla je kako je Kazneni zakon dopunjen tako da je trgovanje ljudima definirano kao posebno kazneno djelo. Nadalje Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima za mlade, Zakon o zaštiti svjedoka i Zakon o strancima osiguravaju zakonski okvir za zaštitu žrtve trgovanja ljudima, a usvojena je i nova Uputa o reguliranju boravaka žrtava trgovanja ljudima, koja omogućuje izdavanje boravišnih dozvola bez obzira na suradnju žrtava s vlastima. Također je istaknula kako je Vlada donijela novu strategiju koja se tiče trgovanja ljudima - Nacionalni program i Operativni plan za 2005. godinu, a i da je osnovana Radna skupina s ciljem razmatranja posebnog plana koji se tiče trgovanja s djecom.

Dotičući se točaka dnevnog reda 61. zasjedanja Komisije za ljudska prava - zaštite i promocije prava žena, djece, manjina i osoba s invaliditetom, potpredsjednica Kosor posebno se osvrnula na svoje nedavno sudjelovanje na 49. zasjedanju Komisije o položaju žena, potvrđujući snažnu privrženost hrvatske Vlade punoj i efikasnoj primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njenog Fakultativnog protokola. Spomenula je i Ustav Republike Hrvatske koji je proglasio ravnopravnost spolova najvišom vrednotom ustavnog poretka, usvojeni Zakon o ravnopravnosti spolova, imenovanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i utemeljenje Ureda za ravnopravnost spolova, usvojeni Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja, Nacionalnu strategiju za zaštitu od obiteljskog nasilja, te proglašenje 22. rujna nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

U pogledu suzbijanja nasilja nad djecom i među djecom, napomenula je kako je Vlada usvojila Nacionalni program aktivnosti za prevenciju nasilja među djecom i Protokol postupanja u slučajevima nasilja među djecom koji navodi obveze svih subjekata na konkretno postupanje. I Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zaključilo je Ugovor o suradnji u provedbi aktivnosti za prevenciju nasilja među djecom s UNICEF-om. Rekla je i da je Hrvatska predstavila Periodično izvješće UN-ovom Odboru za prava djeteta, te da se trenutno radi na provedbi danih preporuka, a također je naglasila kako je i Državno odvjetništvo izdalo naputak o zaštiti dječje privatnosti, koji je utemeljen na spomenutim preporukama.

Potpredsjednica Kosor podržala je razvoj nove međunarodne konvencije koja promiče i štiti prava i dignitet osoba s invaliditetom, te rekla kako je početkom 2003. godine Vlada usvojila Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za invalide, a da se priprema i Zakon o Pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Novi pristup hrvatske Vlade nacionalnim manjinama, koje se smatraju ključnim dijelom hrvatskog društva, zaštićene prema ključnim međunarodnim standardima i nacionalnim zakonima, kao što je to Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, osigurava sadržajan okvir za njihovo uključivanje u procese odlučivanja. Hrvatska je usvojila Nacionalni program za Rome s ciljem da unaprijedi njihove uvjete življenja, stvori jednake mogućnosti i olakša njihovu integraciju u društvo. Također, Hrvatska je pristupila "Dekadi za uključivanje Roma", a za čiju će provedbu Hrvatska usvojiti novi Akcijski Plan, rekla je potpredsjednica Kosor.

U svom zaključku, potpredsjednica Kosor ustvrdila je kako su Opća deklaracija o ljudskim pravima i temeljni UN-ovi ugovori u području ljudskih prava pokazali veliku sposobnost povezivanja ljudi širom svijet, a njihova ubrzana i puna primjena predstavljat će temelj budućih aktivnosti u ovom području.Pisane vijesti