Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 11. lipnja 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o računovodstvu (EU)
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu civilne zaštite (EU)
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, s  Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između Jerseya i Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske na području reforme javne uprave – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka razduživanja strateških       društava Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. privatizacijom        društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. putem inicijalne javne           ponude
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2015. godini
b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2015. godini
 
10.       a)         Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i     namještenicima u javnim službama
b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike
 
11.       Prijedlog odluke o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, za otpis nenaplativih stečajnih potraživanja iz razdoblja od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2012. godine
 
13.       Izvješće o radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova za 2014. godinu
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu
 
15.       Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2014. godinu
 
16.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu
 
17.       Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu
 
18.       Godišnje izvješće o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2014. godinu
 
19.       Nacrt prijedloga odluke o proglašenju "Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda"
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova u kulturi i Izvješće o      obavljenoj reviziji učinkovitosti financiranja programa nevladinih udruga i       ustanova nacionalnih manjina - Savjet za nacionalne manjine
b)         Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2014. godini - sažetak
c)         Prijedlog odluke o proglašenju „Dana hrvatsko-mađarskog prijateljstva“ (predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora)
d)         Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 13. stavka 1. Zakona o sustavu obrane od tuče (Narodne novine, br. 53/2001 i 55/2007) (predlagatelj: Josip Đakić, zastupnik u Hrvatskome saboru)
 
21.       Prijedlog uredbe o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (EU)
 
22.       Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
 
23.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi
 
24.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
 
25.       a)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
b)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
 
 
26.       Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane na adresi Ratkajev prolaz 6 u Zagrebu
 
27.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena  i sustava rashladne vode, luke posebne namjene – industrijske luke Plomin
 
28.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d.
 
29.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog
                        stečajnog zakona
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade
                        Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na
                        Konačni prijedlog stečajnog zakona                                                 
 
30.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa supredsjedanja Republike Hrvatske Upravljačkim odborom Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju za razdoblje od lipnja 2015. do lipnja 2016. godine
 
 
31.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 42. plenarne sjednice Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, od 5. do 8. listopada 2015. godine i 50. sjednice Izvršnog vijeća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, 9. listopada 2015. godine u Dubrovniku
 
32.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo
 
33.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
 
34.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
  1. Protokolom 4. sjednice Zajedničke međuvladine hrvatsko-albanske komisije za gospodarsku suradnju
  2. Izjavom o prihvaćanju za korištenje aplikacije EUCARIS Salzburg od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske, Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Bugarske
  3. Provedbenim protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone
 
35.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Jadranke Kosor, u vezi s mjerama za smanjenje deficita državnog proračuna
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, (TTE), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 11. i 12. lipnja 2015. godine
b)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 15. i 16. lipnja 2015. godine
c)         Vijeće za okoliš (ENVI), 15. lipnja 2015. godine 
d)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. lipnja 2015. godine 
 
2.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanje nacionalnih koordinatora implementacije odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskoga ugovora u Republici Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima (ograničeno)                             
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave