Sjednica Vlade: Smanjenjem i ukidanjem neporeznih davanja Vlada pomaže poduzetnicima i građanima

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković, otvorio je današnju, 33. sjednicu Vlade Republike Hrvatske, s nekoliko dobrih vijesti o  postignutim rezultatima i najnovijim financijskim pokazateljima.

Naveo je da je proračunski deficit u prvih šest mjeseci ove godine manji za 5,1 mlrd kuna i iznosi 2,4 milijarde kuna što je trećina planiranog deficita. Ukupni prihodi državnog proračuna iznosili su 56,3 mlrd. kuna što je 10,5 % više nego u istom razdoblju lani. Rashodi su iznosili 58,6, te su bili 0,4 posto veći od ostvarenih u prvih šest mjeseci prošle godine.

Prognoza rasta BDP-a za 2016. godinu bila je 2%, a prema sadašnjim pokazateljima, završit ćemo s BDP-om od oko 2,5%. 

„I svi ostali pokazatelji su u plusu“, kazao je predsjednik Vlade Orešković, dodavši: „ Industrijska proizvodnja u prvih šest mjeseci porasla je 5,4 posto, potrošnja za 3,4%, turistički su pokazatelji skoro 7%, a oporavlja se i građevinski sektor. U odnosu na prošlu godinu, iskorištavanje EU fondova bolje je za 53%, a broj zaposlenih povećan je za 100.000. Što se tiče prihoda od privatizacije, zasad je realizirano 400 milijuna kuna, a potencijalno se očekuje još 400 milijuna“, dodao je premijer.

Predsjednik Vlade Orešković prepustio je riječ ministru graditeljstva i prostornog uređenja Lovri Kuščeviću, koji je objavio da je potpisana lokacijska dozvola za pristupne ceste za stonsku obilaznicu, kao preduvjeta za gradnju Pelješkog mosta za koji će dozvola biti dobivena za mjesec dana. Na tome poslu planiramo povući ogromna sredstva iz EU fondova.

Potom je ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač izvijestio da je u Bruxellesu donesena odluka da će Hrvatska predsjedavati Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine, prije Njemačke. Premijer je najavio da će se sljedeća sjednica Vlade održati u tjednu poslije blagdana Velike Gospe.

Vlada je danas donijela Odluku o popisu neporeznih davanja koja će se ukinuti i/ili smanjiti u 2016. i 2017. godini. Uređenje sustava neporeznih davanja jedna je od prioritetnih sastavnica ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske, a ukidanje i/ili smanjenje neporeznih davanja važna je strukturna mjera iz Nacionalnog programa reformi. Procijenjena vrijednost smanjenja i/ili ukidanja neporeznih davanja za 2016. i 2017. godinu, a koja su obuhvaćena ovom odlukom, iznosi ukupno 247.096.267 kuna od čega se iznos od 155.463.267 kuna odnosi na direktna smanjenja poduzetnicima, a iznos od 91.633.000 kuna odnosi se na smanjenja građanima. Od ukupno obuhvaćenih 24 neporezna davanja njih 13 se planira potpuno ukinuti. 

Na današnjoj je sjednici Vlada donijela Uredbu o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom se produžuje važenje rješenja o odobrenju rada zakupaca u ljekarničkoj djelatnosti, djelatnosti dentalnog laboratorija i pojedinih specijalističkih djelatnosti, do 31. prosinca 2017. godine, kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Na prijedlog ministrice Jurlina-Alibegović, Vlada je donijela Odluku o pokretanju projekta e-Poslovanje. Na temelju dobrih iskustava u korištenju sustava e-Građani, pokreće se takav sustav i za poslovne subjekte putem Središnjeg državnog portala. Poslovni korisnički pretinac izgradit će se kao nadogradnja na temelju osobnog korisničkog pretinca. 

Vlada je donijela Nacionalnu strategiju za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza ove godine do 31. srpnja 2017.; time se ispunjava preduvjet za pravo na participiranje Republike Hrvatske u proračunu Europske unije kroz program mlijeka u školama. Temeljni je cilj programa oblikovati zdrave prehrambene navike kod djece, pa je predviđena potpora za konzumaciju 0,20 litara ekvivalenta mlijeka dnevno učenicima prva četiri razreda u osnovnim školama. Potporu može zatražiti obrazovna ustanova uključena u mjeru, dobavljač koji će isporučivati mlijeko školama i nadležno obrazovno tijelo. Ovom se mjerom započelo prošle školske godine i polučeni su pozitivni rezultati.

Vlada je danas donijela Uredbu o snimanju iz zraka, kojom se propisuje da Državna geodetska uprava izdaje u propisanom postupku tuzemnim i inozemnim pravnim i/ili fizičkim osobama, za razliku od dosadašnje Uredbe, jedinstveno „Odobrenje za snimanje iz zraka“ te navode uvjeti pod kojima se zračne snimke mogu umnožavati, objavljivati i iznositi iz Republike Hrvatske. Za snimanje zaštićenih dijelova prirode potrebno je tražiti suglasnost javne ustanove koja njome upravlja samo ako se radi o snimanju strogog rezervata, posebnog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode, dok za druge kategorije nije potrebno tražiti suglasnost. Također je dana mogućnost upotrebe sustava bespilotnih zrakoplova u svrhu snimanja za potrebe vlasnika pojedinih industrijskih, gospodarskih, poljoprivrednih lokacija i građevina i bez odobrenja DGU, a u svrhu praćenja stanja izgrađenost, oštećenosti, odnosno zaštite.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu, kojom ona ostaje na razini utvrđenoj za 2016. godinu.

Na prijedlog ministra branitelja Tome Medveda, Vlada je donijela Odluku o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja. Radi se o stanovima i kućama na upravljanju Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljanje vodama Zagreb, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Naime, HRVI iz Domovinskog rata koji koriste stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koji se podnijeli su zahtjeve za kupnju stana tijelima koja upravljaju stanovima. Navedena tijela o istome su izvijestila Ministarstvo branitelja koje je utvrdilo da korisnici predmetnih stanova ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje kupnjom predmetnih stanova jednokratnom uplatom odnosno da ostvaruju pravo na dodjelu i otkup stanova, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredbi o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata. Predmet prijenosa je 5 stanova (u Korčuli, Sisku, Zagrebu i dva u Dubrovniku).

Vlada je dopunila Uredbu o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine na način da se dodaje kriterij prema kojem se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište ne može dati na ime naknade u vlasništvo kao zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske zemljište koje se nalazi izvan područja katastarske općine, područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj je oduzeto poljoprivredno zemljište.  Naime, dosadašnjom Uredbom nije regulirano teritorijalno ograničenje za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, već je moguće dati zemljište na području cijele Republike Hrvatske. S obzirom na činjenicu da poljoprivredno zemljište nije neograničeni resurs, zamjensko poljoprivredno zemljište u katastarskim općinama na širem području trebalo bi biti rezervirano za ovlaštenike naknade tih jedinica lokalne samouprave, kojima je zemljište tamo i oduzeto.

Vlada je donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, na temelju Nacionalnog programa reformi, kojim se planira smanjenje rashoda za zaposlene u javnoj upravi i javnim službama. Ovo se smanjenje rashoda planira ostvariti zamrzavanjem novog zapošljavanja, izmjenama uvjeta krajnjeg roka odlaska u mirovinu i smanjenje dodatka na staž. Sukladno odluci, primjenom klauzule 2 za 1 dopušta se zapošljavanje jednog novog državnog službenika pod uvjetom da je tijekom tekuće kalendarske godine prestala državna služba odnosno ugovor o radu za dva zaposlena, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni, uz uvjet da su osigurana financijska sredstva za novo zapošljavanje. Time je ostavljena veća sloboda čelniku tijela u upravljanju ljudskim potencijalima, u odnosu na dosad važeću uredbu, jer nakon odlaska dva zaposlena iz tijela državne uprave, može popuniti (bilo koje) radno mjesto za koje ocijeni da je to potrebno radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova tijela državne uprave te prioriteta tijela, uz uvjet da su osigurana financijska sredstva za novo zapošljavanje. Odluka se ne odnosi na: zapošljavanje državnih službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, na zapošljavanje državnih službenika na radna mjesta u funkciji ispunjenja reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi 2016., uključujući i poslove provedbe reformskih projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji tijela državne uprave te stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske, a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, na zapošljavanje državnih službenika radi povećanog opsega redovnih poslova koji se odnose na ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je, također, donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama kojom se očekuju uštede na ukupnim rashodima za zaposlene, uz dodatni kontrolni mehanizam kroz Centralni obračun plaća. Ovom se odlukom iznimno omogućava zapošljavanje u javnim službama, ako se ne može osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva, i to u sljedećim slučajevima: ako su ispunjeni uvjeti za primjenu klauzule 2 za 1, a to znači da je prestao ugovor o radu (u zadnjih 12 mjeseci) za dva zaposlena te se umjesto njih može zaposliti jedan zaposlenik; ako se radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja u slučajevima u kojima se ne može osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti vanjskim pružateljima; zapošljavanja sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđena potreba zapošljavanja za određene poslove; zapošljavanja na određeno vrijeme, na poslovima provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, zajmova međunarodnih financijskih institucija i drugih bespovratnih sredstava iz ostalih inozemnih izvora, kao i sezonskim poslovima za plaćanje kojih su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda te radi zamjene, odnosno ako se radi o radnim mjestima koja su upražnjena zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika; zapošljavanja premještajem zaposlenika iz državne u javnu službu. S ciljem kontrole novog zapošljavanja javne službe su obvezane prije raspisivanja javnih natječaja pribaviti suglasnost nadležnog tijela o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zamjene, odnosno zapošljavanja na određeno vrijeme zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika. Radi učinkovite provedbe ove odluke, javne službe su dužne Financijskoj agenciji prilikom prijave novog zaposlenika u sustav Centralnog obračuna plaća unijeti i podatke o dokumentu Suglasnost, a na zahtjev Financijske agencije dostaviti i presliku suglasnosti. Predloženom odlukom uređuje se zapošljavanje za redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova, a obavljanje tih poslova na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu osigurat će se preraspodjelom poslova, odnosno radnog vremena između postojećih namještenika sukladno posebnim propisima i ugovorima o radu. Ako se redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova ne može osigurati na navedeni način, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima, ukoliko je to financijski povoljnije za javnu službu. Ako se redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova ne može osigurati ni na jedan navedeni način dozvoljeno je zapošljavanje uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra, odnosno čelnika drugoga središnjeg tijela državne uprave.  Radi osiguranja uvjeta za obavljanje prioritetnih poslova ova Odluka se ne odnosi na: zapošljavanje na poslovima upravljanja i kontrole korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom i zapošljavanje na poslovima u funkciji ispunjenja reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi, a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. 

Odluka se ne odnosi na postupke zapošljavanja koji su započeti do dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno za zapošljavanja za koja je već dobivena suglasnost nadležnog tijela, a za koje se raspiše javni natječaj do kraja 2016. godine.

Državnom izbornom povjerenstvu Vlada je odobrila sredstva iz Proračunske zalihe za 2016. godinu, u dvije rate, odnosno u prvoj rati u iznosu od 5.000.000,00 kuna, za materijalne troškove izbornih povjerenstava izbornih jedinica i plaćanja troškova objave pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama, radi prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, dok će se ostatak od 122.000.000,00 zatraženih za pokriće troškova izbora, isplatiti u zakonskome roku.

Vlada je odobrila izdavanje državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja broda za prijevoz vagona Nov.533, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d. U troškovima gradnje značajno je učešće domaće komponente koja iznosi 16,24 mil eura odnosno 55% prodajne cijene broda, što u stvari predstavlja značajno izvozno tržište za domaće gospodarske subjekte koji sudjeluju u isporukama materijala i usluga prilikom gradnje broda.

Vlada je prihvatila  Izvješće o provedbi procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine te uvida u provedbu i učinkovitost sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

Vlada je donijela Zaključak o potrebi planiranja financijskih sredstava za 2. fazu realizacije projekta Kliničkog bolničkog centra Rijeka - izgradnja objekata i nabava opreme za novu bolnicu na lokalitetu Sušak.

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi  za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine za 2015. godinu          
 
Vlada je donijela Odluku o isporuci 1.000 setova prve pomoći iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu za potrebe upućivanja humanitarne pomoći Turskom Crvenom polumjesecu za zbrinjavanje izbjeglica iz Sirije. 

Donesena je i Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda. Stupanjem na snagu ovoga Ugovora omogućit će se, temeljem načela uzajamnosti i pod određenim uvjetima, određenim kategorijama uzdržavanih članova obitelji članova osoblja diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj i Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, koji čine dio njihovog kućanstva, obavljanje dohodovne djelatnosti u državi primateljici.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima koja će omogućiti suradnju u područjima obrambene politike i vojne doktrine, obrambene industrije, tehnologije i opreme, vojnog zakonodavstva, planiranja i izrade proračuna, znanstvene i vojno-zdravstvene suradnje, vojne izobrazbe i obuke, vježbi, operacija potpore miru, humanitarnih operacija i operacija traganja i spašavanja te drugih područja od zajedničkog interesa u području obrane.

Također je donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2016. godini. Naime, za pripremu i provedbu vježbi održavaju se planske konferencije na kojima se razrađuju i usklađuju planovi vježbi, a tijekom procesa usuglašavanja može doći do izmjena pojedinih utvrđenih i planiranih elemenata vježbi pa se tako, uz ostalo, može promijeniti vrijeme i mjesto održavanja vježbe.  

Odlukom se mijenja održavanje vježbe „DOLPHIN 16“ koje je bilo planirano za travanj 2016. godine, za drugo polugodište 2016. godine, te vježbe „STEADFAST FLOW 16“ koje je bilo planirano za lipanj 2016. godine, za rujan 2016. godine. Ujedno se u plan vježbi u 2016. godini uvrštava i vježba „BLACK SWAN 16“ koja će se održati u rujnu/listopadu 2016. godine u Mađarskoj. 

Vlada se upoznala s Preporukom koju je donijelo Mješovito povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, na trećoj sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine, razmatrajući pitanje neadekvatne infrastrukture graničnog prijelaza Maljevac (RH) – Velika Kladuša (BIH).  Njome se predlaže Vladi Republike Hrvatske i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da razmotre mogućnost proširenja navedenog graničnog prijelaza, te da se ubuduće za tu namjenu planiraju odgovarajuća financijska sredstva, odnosno kandidira projekt za financiranje kroz EU fondove. 

Donesena je Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Predmetni Sporazum potpisali su u Zagrebu 27. travnja 2016. godine, dr. sc. Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i prirode, u ime Vlade Republike Hrvatske, te Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih poslova, u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Njime se stvara međunarodnopravni okvir za daljnji razvoj i jačanje suradnje te rješavanje otvorenih pitanja u području zaštite okoliša. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, polazeći od zajedničkih interesa, obvezuju se na suradnju u postupku približavanja i pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, u razmjeni iskustava u provedbi međunarodnih konvencija i sporazuma u području zaštite okoliša, u području zaštite klime, zaštite zraka, voda i tla, gospodarenja otpadom, gospodarenja i tretmana otpadnih voda, gospodarenja i tretmana kemikalija, očuvanja i zaštite prirode, obrazovanja u području zaštite okoliša te svakom drugom području zaštite okoliša, koje obje stranke smatraju odgovarajućim. 

Vlada je donijela Odluku o objavi Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji. Cilj predmetnog Memoranduma je poticanje međunarodno koordiniranih akcija kako bi se postiglo i održalo povoljno stanje očuvanosti ptica grabljivica na njihovom području rasprostranjenja u afričko-euroazijskoj regiji te spriječio pad njihovih populacija kada i gdje je to potrebno. 

Foto: Hina 

Pisane vijesti