41. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Prijedlog zaključka o prioritetima Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama Europske unije tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije
           
2.         Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.)
 
3.        a) Prijedlog odluke o proglašenju projekta "Autokamp Punta nova – Eko Kamp Nove" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
           b)  Prijedlog odluke o proglašenju projekta "Hotel Park 5*, Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
 
4.         a) Prijedlog odluke o donošenju Trogodišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2016. do 2018. godine
            b) Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu
 
5.         Prvo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 25. rujna 2015. do 31. srpnja 2016. godine
 
6.         Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu           
 
7.         a)         Prijedlog odluke o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen
            b)         Prijedlog odluke o prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj
 
8.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "Otok Sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja   
 
9.         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2128, u k.o. Purga  
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za sklapanje ugovora o nabavi Dodatnih radova izgradnje Centra za posjetitelje Krasno

11.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu zdravlja za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
 
12.       a)        Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
             b)         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
                                      
13.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka  
 
14.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupaka za sklapanje:
 
            a)         Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o odvijanju željezničkog prometa preko zajedničke državne granice                          
            b)        Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane   
            c)         Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane.                                                               

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

 
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), 29. rujna 2016. godine                                                           
            b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 30. rujna 2016. godine    
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, u vezi sa slobodom kretanja kapitala i poslovnog nastana (ograničeno)   
 
3.         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2016. godinu (vrlo tajno)           
 
4.         a)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 49/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                            
            b)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 
5.         a)         Upravni spor, radi razrješenja dužnosti ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – davanje očitovanja Upravnom sudu u Zagrebu
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s ovlaštenjem za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                                      
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s izmjenom članka 20. Zakona o upravnim sporovima
                                                                                                                     
6.         Davanje odgovora na žalbu izjavljenu protiv Rješenja Upravnog suda u Splitu, od 6. srpnja 2016. godine             
7.         Kadrovska pitanja
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.