Vlada: Konačnim prijedlogom zakona o osiguranju radničkih tražbina osigurava se efikasnija zaštita egzistencije radnika

S današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Konačni prijedlog zakona o osiguranju radničkih tražbina.

Ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić izvijestio je da se važećim Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca provodi zaštita prava radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplate plaća, odnosno naknade plaće. „Tijekom primjene Zakona uočena je mogućnost njegovog poboljšanja u materijalnom i postupovnom dijelu te se ovim prijedlogom zakona o osiguranju radničkih tražbina osigurava efikasnija zaštita egzistencije radnika na društveno prihvatljivoj razini“, kazao je ministar Ćorić.
 
U okviru provedbe zaštite dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa, radniku se u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem osigurava pravo na neisplaćene plaće odnosno naknade plaće u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja, neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava te neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji. U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće, radnici ostvaruju pravo na isplatu do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće te do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje.
 
Ministar financija Zdravko Marić predstavio je Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu, koji je izrađen temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Akcijskim planom definirane su mjere i aktivnosti svih dionika, rok za provedbu mjera, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja.
 
Ministar je pojasnio je da su Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača kao i akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za svaku narednu godinu usmjereni na poticanje svih dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje prema razumijevanju zajedničkog cilja i predanosti za njegovo postizanje. Dionici provedbe mjera i aktivnosti iz Prijedloga akcijskog plana su: Agencija za odgoj i obrazovanje, Ekonomski fakultet Zagreb, Financijska agencija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga banaka, Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za razvoj obrazovanja, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Dionici provedbe Akcijskog plana sastaju se svaka tri mjeseca u okviru Operativne radne grupe za praćenje provedba mjera i aktivnosti. Ministarstvo financija, kao koordinator aktivnosti u području financijske pismenosti, jednom godišnje izradit će objedinjeno izvješće o provedbi Akcijskog plana za proteklo jednogodišnje razdoblje i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.
 
Vlada je prihvatila Strategiju Europske banke za obnovu i razvoj za Republiku Hrvatsku. Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da je temelj suradnje Republike Hrvatske s EBRD-om aktualna Strategija za Republiku Hrvatsku koja pokriva razdoblje 2013.-2016. godine. S obzirom da aktualna Strategija istječe, EBRD je pristupio izradi nove Strategije za Republiku Hrvatsku, koja će pokrivati razdoblje 2017. – 2020. godine. Ministar Marić je kazao da je Strategija usredotočena na tri strateška prioriteta, a to su: potpora konkurentnosti privatnog sektora poticanjem inovacija, poslovne i resursne učinkovitosti, kao i poboljšanjem poslovne klime i ekonomske uključenosti, produbljivanje financijskih tržišta radi šireg pristupa sredstvima, s naglaskom na razvoj tržišta kapitala te promicanje komercijalizacije javnih poduzeća, uključujući poboljšanje korporativnog upravljanja i potporu privatizaciji određenih poduzeća u državnom vlasništvu. Procjena je da visina ulaganja EBRD-a u razdoblju 2017. – 2020. može iznositi od 200 do 300 milijuna eura na godišnjoj razini.
 
Donesena je i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, kojoj je cilj uspostava bolje, funkcionalnije i racionalnije organizacije obavljanja poslova iz djelokruga Ministarstva.  Uredba predstavlja i usklađivanje unutarnjeg ustrojstva Ministarstva financija s novim Zakonom o Poreznoj upravi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. Prijedlogom uredbe uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva; način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.
 
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija ustrojavaju se: Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Uprava za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav, Državna riznica, Uprava za upravljanje javnim dugom, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor i Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak te upravne organizacija u sastavu Ministarstva osnovane posebnim zakonima Porezna uprava i Carinska uprava. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija predviđeno je 8863  službenika i namještenika, što je u odnosu na važeću Uredbu o unutarnjem ustrojstvu smanjenje za 486 službenika, odnosno namještenika.
 
Odlukom o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, utvrđuje se da će uredi državne uprave u županijama u kojima se održava drugi krug glasovanja i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, odnosno službenici koji rade na izdavanju potvrda za glasovanje, raditi na dan drugog kruga glasovanja, u nedjelju, 4. lipnja 2017. godine, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati. Naknade za obvezan rad državnim službenicima isplatit će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sredstva za provedbu odluke su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu u iznosu od 350 tisuća kuna. Drugi krug glasovanja održava se u 83 grada i 249 općina.
 
Ministar državne imovine Goran Marić predstavio je Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split Sveučilištu u Splitu. Također, dana je suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini za sklapanje ugovora o kupoprodaji poslovne zgrade "Brodomerkur", Poljička cesta 35 u Splitu za potrebe rješavanja problema smještaja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Dana je suglasnost i na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.
 
Vlada je dala suglasnost i Gradu Poreču za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 58,66 milijuna kuna te kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 21,33 milijuna kuna. Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da će se sredstva u ukupnom iznosu od 80 miljuna kuna koristiti za financiranje kapitalnih investicija izgradnje i opremanja Osnovne škole i sportske dvorane Finida i Osnovne škole Žbandaj.
 
Dana je suglasnost i Gradu Bjelovaru za zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 2,5 miljuna kuna, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta ulaganja u zemljišta - kupovina zemljišta u naselju Sjever u Bjelovaru za potrebe izgradnje nove osnovne škole. Suglasnost je dana i Općini Tinjan za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 2 miljuna kuna za financiranje kapitalnog projekta izgradnje nove javne rasvjete. Na kraju, dana je suglasnost i Općini Đurđenovac za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 3,5 miljuna, a sredstva će se koristi za financiranje kapitalnih projekata - Izgradnja nogostupa, Izgradnja i asfaltiranje cesta, Kuća oproštaja u Bokšić Lugu te Izgradnja društveno- vatrogasnog doma u Našičkom Novom Selu.
 
Vlada Republike Hrvatske predložila je Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela povjerenica za informiranje, aktom od 18. travnja 2017. godine. Izvješće sadrži opis i analizu postupanja tijela javne vlasti prema odredbama Zakona u području proaktivne objave informacija i javnosti rada, postupanja po zahtjevima korisnika, savjetovanja s javnošću te ponovne uporabe informacija, zatim ostvarivanje funkcija zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija od strane Povjerenika za informiranje te ocjenu stanja kao i prijedloge za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u provedbi Zakona.
 
Dana je prethodna suglasnost na Prijedlog dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika. Ministar Tomislav Ćorić kazao je da se predmetnim dopunama Statuta propisuje uvođenje mandata i za pomoćnike ravnatelja te se predlaže njihovo imenovanje na vrijeme od četiri godine, s obzirom da ravnatelja Središnjeg registra osiguranika imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Također se predlaže da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Dopuna Statuta, Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenuje pomoćnike ravnatelja na vrijeme od četiri godine.
 
Izmijenjena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici, a raspravljena je i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti.

Na kraju, donesen je i Zaključak u vezi s Akcijskim planom između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o suradnji na području poljoprivrede za 2017. – 2018.
 
Državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković podsjetila je da su dokument potpisali državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i zamjenik ministra poljoprivrede Narodne Republike Kine Qu Dongyu, u Gudovcu, 31. ožujka 2017. godine. Akcijski plan se temelji na Sporazumu o poljoprivrednoj suradnji između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine, potpisanom u rujnu 2006. godine, s ciljem poboljšanja i poljoprivredne suradnje dviju zemalja.

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade