50. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020.              
 
2.         a)         Nacrt prijedloga zakona o reviziji (EU)
            b)         Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2016. godinu          
 
3.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                 
            b)        Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                   
4.         Prijedlog zaključka o prioritetima Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom estonskog predsjedanja Vijećem Europske unije
                     
5.         Prijedlog zaključka o podršci projektu Europska prijestolnica kulture - Rijeka 2020.
 
6.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.                                    
 
7.         a)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Zaštita voda Rijeka-odvodnja i uređaj
                        za pročišćavanje voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje "Grad“
                        strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
b)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
c)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                                                                        
 
8.         Prijedlog uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)                                                                                                    
 
9.          Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
                                                                                                                                        
 
10.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                   
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske                                                                                        
 
12.       Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkih društava Croatia osiguranje d.d., Zagreb i Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija (ACI d.d.)
                                                                                                                                         
13.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo obrane                                                                                         
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova za raspolaganje nekretninom – poslovnim prostorom, radi sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Dječjim vrtićom „Izvor“         
 
15.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski                                                                                                                
                                                                                                                       
16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine                                                              
b)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015. godinu                                                                                                      
 
17.       Izvješće o osnivanju i početku rada Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost                                      
 
18.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za lipanj 2017. godine                                                      
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za jednokratnu isplatu dospjelog kredita HSBC Bank plc iz Londona, kojim je financirana kupnja rezidencije Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu                                                             
 
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za alokaciju financijskih sredstava Republike Hrvatske, nastalih preplatom redovnog doprinosa Republike Hrvatske u proračun UN i mirovnih misija UN, radi prenamjene za obnovu Augustinčićevog spomenika 'MIR' u New Yorku                                                                                 
 
21.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država                                                                                  
 
22.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane
                                                                                                                                       
23.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o namjeri između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva zdravlja Savezne Republike Njemačke.                                                                                                                 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
            a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 31. svibnja 2017. godine, broj 2017/0261, u vezi s benzinskim i dizelskim gorivima
            b)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 31. svibnja 2017. godine, broj 2017/0262, u vezi s kaznenopravnom zaštitom eura i drugih valuta od krivotvorenja
                                          
2.         Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske:
 
a)         pojedinih odredbi Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14)  
b)         članka 5. stavka 3. i članka 13. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (Narodne novine, br. 131/12 i 92/15)                                                                           
c)         članka 7. i članka 11. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
                                                                                                                                        
3.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                     
 
4.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                                                
 
5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec srpanj 2017. – usmeno izvješće                                                                                          
 
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                      
               
7.         Kadrovska pitanja
 
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi.