54. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice


1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)                                                                                                       
 
2.         a)        Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
  1.               Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama   
                                                                                                         
3.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za Imunološki zavod                         
 
4.         Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu                                                                                                                       
 
5.         Prijedlog odluke o prestanku smanjenja mirovina odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju                                                  
 
6.         a)         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
            b)         Prijedlog odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju                                        
                                               
7.         Drugo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine                                  
 
8.         Prijedlog odluke o popisu radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u tijelima državne uprave
                                                                                                                                     
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Koprivničko-križevačkoj županiji za zaduženje kod Podravske banke d.d. Koprivnica
b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Ivanić za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.                                                                  
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2016.                                                                                                      
b)        Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu                                                                                                         
c)         Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2016. godinu               
d)        Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2016. godinu           
e)         Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu                                                                                                    
 
11.       Izvješće o radu Probacijske službe za 2016. godinu                               
                                                                                                             
12.       Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu                 
 
13.       Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu        
 
14.       Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2016. godinu                                                                                                                   
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2022. godine za plaćanje obveza po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora                                                       
 
16.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
 
a)         Zajedničkom izjavom ministara obrane Srednjoeuropske obrambene suradnje (CEDC)                                                                                                             
b)        Akcijskim planom za 2017. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine                                                                                       
c)         Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2017. - 2020.                
d)        Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o suradnji u području mladih                   
 
 
 
e)        Zapisnikom s 11. sjednice Zajedničkog hrvatsko-kineskog povjerenstva za gospodarsku suradnju                                                                   
 
17.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2017. „Domovinska sigurnost“ (Opatija, 11.-13. listopada 2017. godine)                                                                                                                           
 
18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Gordana Marasa, u vezi s faktoring društvima u Republici Hrvatskoj  
b)        Ranka Ostojića, u vezi s pravom korištenja cisterne kojom se služi Dobrovoljno vatrogasno društvo Primošten       .    
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice


1.         a)         Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2016. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2016. godinu (vrlo tajno)
            b)        Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2016. godine (vrlo tajno)                                                                                        
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom EU C-381/17                   
 
3.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom:
 
  1. članka 2. točke 5., članka 12. stavka 3., članka 18. stavka 2. drugog podstavka, članka 21. stavaka 3. i 8., članka 29. i članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, broj 107/07)                                     
  2. dijela članka 75. stavka 5. u vezi s člancima 84.a i 127. te članka 127. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13 i 93/14)            
  3. članka 75. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17)               
 
4.         Prijedlog odluke o deklasifikaciji dijela Zapisnika 53. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. rujna 2012. godine (povjerljivo)                                
 
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                     
           
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.