Priopćenje sa zatvorenoga dijela 95. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 95. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 17. siječnja 2022. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. siječnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske upućen je odgovor na Dopunjeni zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu dokumentacije u vezi s prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19. i 84/21.) i prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“, br. 3/19. i 17/19.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnoga suda.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zatim o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje – dr.sc. Vlatka Cvrtile i Nediljka Jerkovića, te Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Damira Juge i Nevena Pintarića novim članovima Upravnoga vijeća, i to na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola i iz reda studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora. Prijedlozi odluka upućeni su u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Zbog isteka mandata, s danom 24. siječnja 2022. razriješen je dosadašnji ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju Milan Plećaš, te je ponovno imenovan s danom 25. siječnja, nakon provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 

Pisane vijesti