42. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Izvješće o provedbi Programa poticanja zapošljavanja za razdoblje od 1. ožujka 2002. do 28. veljače 2003. godineInformacija o sporazumu sa socijalnim partnerima o zakonodavnim aktivnostima vezanim uz reformu radnog zakonodavstva Nacrt prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Izvješće o provedbi zaključaka i odluka Vlade Republike Hrvatske od 22. kolovoza 2002. godine i Analiza stanja i poslovanja hrvatske brodogradnje, s prijedlozima mjera Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na visinu cestarine i sustav naplate cestarine za uporabu autoceste Bosiljevo-Split-Šestanovac, na dijelovima autoceste Bosiljevo-Mala Kapela i Gornja Ploča-Zadar 2

Izvješće o provedbi Programa poticanja zapošljavanja za razdoblje od 1. ožujka 2002. do 28. veljače 2003. godine

Informacija o sporazumu sa socijalnim partnerima o zakonodavnim aktivnostima vezanim uz reformu radnog zakonodavstva

Nacrt prijedloga zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Izvješće o provedbi zaključaka i odluka Vlade Republike Hrvatske od 22. kolovoza 2002. godine i Analiza stanja i poslovanja hrvatske brodogradnje, s prijedlozima mjera

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. na visinu cestarine i sustav naplate cestarine za uporabu autoceste Bosiljevo-Split-Šestanovac, na dijelovima autoceste Bosiljevo-Mala Kapela i Gornja Ploča-Zadar 2

Priopćenje sa zatvorene sjednice

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je zatvorenoj sjednici usvojila dopune Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se što preciznije odredile aktivnosti potrebne za uspješnu provedbu Sporazuma. Usvojeni su i zaključci kojima se zadužuju ministri osobno da osiguraju pravovremeno upućivanje prijedloga zakona iz Nacionalnog programa za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u vladinu proceduru da bi bili spremni za usvajanje na sjednicama Hrvatskog sabora od lipnja do prosinca 2003. godine. Prijedlozi zakona potrebni za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije imat će prioritet. Vlada će na svakoj sjednici imati posebnu točku dnevno reda "Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju" kojom će se pratiti poslovi na izradi odgovora na Upitnik Europske komisije.

Vlada je odlučila ne podržati izmjene i dopune Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je podnio Darko Šantić, zastupnik u Hrvatskom saboru, jer ne postoji realna opravdanost osnivanja nove općine. Također, iz Zaključka Vlade od 07. prosinca 2000. godine proizlazi da do donošenja novog zakona kojim će se cjelovito urediti teritorijalni ustroj Republike Hrvatske, Vlada neće podržavati pojedinačne inicijative za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.

Također, usvojeno je mišljenje u kojem se predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, koji je podnio Zdenko Haramija, zastupnik u Hrvatskom saboru.

Vlada nema primjedbi na Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2000. i 2001. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Državni ured za reviziju.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UN-a u Indiji i Pakistanu kojom se upućuje pet pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja u statusu vojnih promatrača. Sigurnosni i zdravstveni rizici mirovne misije UNMOGIP u prihvatljivim su okvirima, a financiranje jednogodišnjeg rada vojnih promatrača u Indiji i Pakistanu ići će na teret fondova Ujedinjenih naroda i državnog proračuna Republike Hrvatske na stavci Ministarstva obrane. Sudjelovanje u mirovnim misijama navedeno je u Strategiji nacionalne sigurnosti, kao jedan od načina hrvatskog doprinosa miru i sigurnosti u svijetu.

Udruzi građana Hrvatsko kulturno društvo Napredak priznat je status ovlaštenika naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak podnijelo je 30. lipnja 1997. godine Vladi Republike Hrvatske zahtjev za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, na temelju odredbe čl. 12 Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Vlada je dala suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Zagreb za zaduženje u inozemstvu, u iznosu od 15 milijuna Eura. Zajam će se koristiti za djelomičnu zamjenu skupljih kratkoročnih zajmova od domaćih banaka, te za plaćanje uvoza električne energije i mazuta.

Donešena je odluka o sklapanju nagodbi s dužnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ministarstvo poljoprivrede dobilo je suglasnost od Vlade za otpis dugova po odobrenim kreditima Agronomskom fakultetu Zagreb u iznosu od 834.626,54 kune, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u iznosu od 3.104.432,48 kuna i Općinskom poglavarstvu Općine Krašić za troškove zbrinjavanja stoke s okupiranih područja u iznosu od 198.042,99 kuna. Također, usvojena je Odluka o sklapanju nagodbe s dužnicima s osnova državnih jamstava. Ukupan iznos duga iznosi 234 milijuna kuna. Dužnici koji imaju dug prema državnom proračunu za 2001. i 2002. godinu, ne mogu pristupiti zaključenju ugovora o nagodbi s osnova državnih jamstava.

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo dobilo je suglasnost za prijam 11 vježbenika. Prijam vježbenika je neophodan jer je u proteklih nekoliko mjeseci došlo do znatnog odljeva kadrova, te zbog povećanja obima poslova i proširenja programskih aktivnosti.

Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu, odnosno poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kod eksploatacije mineralnih sirovina, uplaćivat će se na poseban račun za prihode i primitke državnog proračuna Republike Hrvatske, do konačnog rješenja pitanja kome pripada pravo na naknadu za zasnovanu služnost, državi ili Hrvatskim šumama d.o.o. Zadužena su mjerodavna ministarstva da Vladi predlože način korištenja sredstava od naknade, uplaćena na poseban račun Ministarstva financija, uvažavajući važeći Zakon o šumama.

Na današnjoj sjednici Vlada je odlučila pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja prostora Trumbićeva obala - Dražanac u Gradu Splitu i Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela Spinuta u Gradu Splitu. Također, pred Ustavnim sudom pokrenut će se postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o plaćanju doprinosa za javnu rasvjetu za područje Općine Šandrovac.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje Ugovora o općim uvjetima za razvojnu suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske, od 01. ožujka 2003. do 31. prosinca 2007. godine. Sklapanjem Ugovora postavit će se pravni okvir za projekte koji se već provode kroz bilateralnu suradnju, te okvir za sve daljnje projekte i programe razvojne suradnje.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o načinu financiranja pripreme i praćenja posjeta svetog oca Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj u 2003. godini. Troškove pohoda Svetog oca Hrvatskoj u pravilu snosi Vlada za aktivnosti ministarstva, ureda i agencija, dok županije, gradovi i nadbiskupije sami snose troškove svojih aktivnosti. Iznimno, dio troškova na područjima gradova koje će posjetiti Sveti otac sufinancirat će Vlada. Vlada je prihvatila i Rješenje kojim se odobravaju sredstva na teret Tekuće zalihe državnog prpračuna za financiranje pripreme i praćenje posjeta Svetog oca Hrvatskoj.

Hrvatskom fondu za privatizaciju odobreno je zaduženje kod poslovnih banaka u iznosu od 62 milijuna kuna radi isplate pozajmice društvu Borovo d.d. iz Vukovara za otpremnine radnicima.

Na zatvorenoj sjednici Vlada je imenovala Seada Kotlo zamjenikom predstojnika Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske.

Na prjedlog ministra rada i socijalne skrbi imenovano je Povjerenstvo za žalbe temeljem Zakona o civilnoj službi: Marijan Pokrajčić, Nikica Franić, Nino Đula, Nenad Javornik, Vedran Lončarec i Gordana Tafra Lazić. Na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi, Nino Žganec, Ana Butković, Zoran Šućur, Anastazija Sorić Uranić, Ljiljana Hećimović, Gordana Hrgovan i Jadranka Ivezić, imenovani su u Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera utvrđenih Programom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata.