Povjerenik za etiku i Etički kodeks državnih službenika

Odredbom članka 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine, br. 40/11 i 13/12), propisano je da u svim državnim tijelima čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.

Prava i obveze povjerenika za etiku

  • prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu
  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima  
  • službenika prema građanima
  • zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
 

Podnošenje pritužbe

Građani i pravne osobe te državni službenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na
ponašanje državnih službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku (putem poštanske službe, telefaxa ili elektroničke pošte), a može se podnijeti i usmenim putem, kao i putem otvorenog besplatnog telefona: 0800-0304 u Ministarstvu uprave.


Ispitivanje osnovanosti pritužbe

Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i u tom smislu dužan je u roku 30 dana od dana primitka pritužbe podnijeti pisano izvješće čelniku državnog tijela, te pripremiti prijedlog odgovora podnositelju pritužbe.

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe. 
 

Dostava odgovora podnositelju pritužbe

Čelnik državnog tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu, u slučaju kada nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela.

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Sjedište Etičkog povjerenstva je pri Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb.