Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

Adresa: Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569-206
Fax: (01) 6303-053
E-mail: potpredsjednik.ddljp@vlada.hr

Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednice Vlade. Djelokrug Ureda je definiran Uredbom o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 88/20 i 55/22).

Ured obavlja sljedeće stručne poslove:
 • sustavno prati i analizira javne politike i upravna područja iz djelokruga potpredsjednice Vlade radi izrade stručnih mišljenja i studija
 • stručno obrađuje i priprema materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednice Vlade u radu stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, Užeg kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora
 • izrađuje prijedloge akata koji se predlažu Vladi na donošenje
 • priprema sastanke te izrađuje materijale potrebne za sudjelovanje potpredsjednice Vlade na sastancima
 • stručno priprema i organizira posjete i sastanke potpredsjednice Vlade u zemlji i inozemstvu
 • koordinira aktivnosti potpredsjednice Vlade
 • surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, predstavništvima međunarodnih institucija u Republici Hrvatskoj i organizacijama civilnoga društva
 • prati izradu i provedbu strateških dokumenata i akcijskih planova u upravnim područjima iz djelokruga potpredsjednice Vlade
 • sudjeluje u radu radnih skupina, povjerenstava i savjeta
 • sudjeluje na konferencijama, stručnim skupovima i javnim manifestacijama
 • postupa po predstavkama, molbama, upitima i drugim podnescima fizičkih i pravnih osoba upućenim potpredsjednici Vlade
 • obavlja druge poslove po nalogu potpredsjednice Vlade.

Opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove te poslove uredskog poslovanja za potrebe Ureda obavlja Glavno tajništvo Vlade, a financijsko-računovodstvene poslove, poslove planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove javne nabave i voznog parka obavlja Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.


Podaci o posebnim savjetnicima potpredsjednice Vlade:


Financijski dokumenti Ureda: 

   

Planovi nabave i sklopljeni ugovori:

   

Publikacije: