132. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o savjetima mladih
3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
6. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
7. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujućih ponuda za kupnju dionica i dokapitalizaciju društva Croatia osiguranje d.d
b) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg investitora za kupnju dijela vlasničkog udjela Republike Hrvatske i dokapitalizaciju društva Croatia osiguranje d.d.
8. a) Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2014. godinu
b) Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu
9. a) Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu
b) Prijedlog godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu
10. Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće
11. Prijedlog uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
12. Prijedlog uredbe o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz
13. Prijedlog uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (EU)
14. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o karti regionalnih potpora (EU)
16. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
17. Prijedlog odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
18. Prijedlog odluke o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana
19. Prijedlog odluke o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
20. Prijedlog odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Rijeke
21. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d. pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenog jamstva
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećavanje temeljnog kapitala društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveza davanja dužnika
23. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje na domaćem tržištu kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja prioritetnih, već započetih investicija te minimalnog broja novih projekata
24. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu javnih cesta u k.o. Husain i u k.o. Batina
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Viškovo za zaduženje kod Slatinske banke d.d., Slatina
26. Prijedlog odluke o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
27. Prijedlozi odluka o pripajanju:
a) Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof i Bolnice za plućne bolesti i TBC Klenovnik Općoj bolnici Varaždin
b) Opće bolnice Nova Gradiška Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
c) Opće županijske bolnice Pakrac Općoj županijskoj bolnici Požega
28. Prijedlog odluke o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu
29. Prijedlog odluke o koordinaciji i upravljanju Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra
30. a) Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje u međunarodnoj vježbi zaštite i spašavanja „EU PROMETHEUS 2014“
b) Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja u međunarodnoj vježbi zaštite i spašavanja „EU PROMETHEUS 2014“
31. Prijedlog odluke o darovanju montažnih objekata za smještaj s pripadajućom opremom Islamskoj Republici Afganistanu
32. Prijedlog odluke o imenovanju nacionalne kontakt točke za program „Europa za građane“
33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za nabavu protokolarnih vozila putem jednokratnog plaćanja
34. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na:
34.1. Statut Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
34.2. Statut Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
34.3. Izmjene i dopunu Statuta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
34.4. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
34.5. Odluku o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provedbi Odluke Komisije od 3. listopada 2013. godine o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija u Republici Hrvatskoj nakon katastrofe izazvane poplavom u listopadu 2012. godine
36. a) Prijedlog uredbe o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“
b) Prijedlog uredbe o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“
37. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
38. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s priznavanjem prava na upis u Registar medicinskih sestara u određenom slučaju
b) dr. sc. Mirele Holy, u vezi s izvršenjem Rješenja o uklanjanju bespravno sagrađene autobusne stanice u k.o. Podstrana
c) Ivana Šimunovića, u vezi s osiguranjem nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1. Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 19. i 20. prosinca 2013. godine
2. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
2.1. Izvanredno Vijeće za gospodarska i financijska pitanja (ECOFIN), 18. prosinca 2013. godine
3. Prijedlog odgovora na službenu opomenu Europske komisije u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Direktive Vijeća 2011/70/Euroatom
4. Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih članaka Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/2010 i 143/2012) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske
5. Kadrovska pitanja
6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Dokumenti