200. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.       Nacrt prijedloga stečajnog zakona                                                                         
 
2.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                    
 
3.       Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje                                                                                                      
4.       Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova                    
 
5.       Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o policiji                                                            
 
6.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju   
 
7.       Prijedlog smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. godine do 2017. godine                                 
 
8.       Prijedlog strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.            
 
9.       Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (EU)                                                                                          
 
10.     a)           Prijedlog godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu            
          b)           Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2015. godinu                                                                       
          c)           Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu        
         
11.       Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika            
                          
12.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                        
b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                    
 
13.     Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće                                                                
 
14.     Prijedlog uredbe o metodologijama vještačenja                                                        
 
15.     Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. godinu                                                                       
         
16.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja                                                    
 
17.     Prijedlog odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
 
18.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda
 
19.     a)           Prijedlog odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima     
b)           Prijedlog odluke o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.            

20.     a)           Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
          b)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu
          c)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na izmjene Plana građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu   
 
21.     a)           Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje na domaćem tržištu kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b)           Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi financiranja izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta za 2008. godinu                                           
c)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb,
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
d)           Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
                                                                                                                      
22.     Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu                                                                                                 
23.     Prijedlog odluke o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini                                                                                                         
24.     Prijedlog odluke o nabavi cjepiva za sprječavanje širenja bolesti plavog jezika
         
25.     Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
 
26.     Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnina u k.o. Lopud, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju                                                                         
 
27.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Državnog zavoda za zaštitu prirode za sklapanje Ugovora o podzakupu poslovnog prostora
                                                                                                                                          
28.     Prijedlog odluke o obnavljanju i skladištenju roba robnih zaliha                    
 
29.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka                                                        
 
30.     Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2014. godinu                                                       
 
31.     Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske i Sabora Socijalističke Republike Hrvatske                                           
 
32.     Prijedlog zaključka o izlasku Republike Hrvatske iz članstva Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice (MARRI)                                                                             
 
33.     Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavu vozila u okviru Projekta Policijska oprema                                            
                  
34.     Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2013. godinu
         
35.     Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Etičkog povjerenstva 
                                                                                                                                       
36.     Prijedlog zaključka u vezi s podmirenjem troškova sudjelovanja jednog predstavnika poslodavaca na 102. zasjedanju Međunarodne konferencije rada, održanom u Ženevi od 5. do 20. lipnja 2013. godine                                                                         
 
37.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 100. sjednice Izvršnog vijeća Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Rovinj od 27. do 29. svibnja 2015. godine                                                                                         
 
38.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između država članica Europske unije i Europske investicijske banke vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima
            b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica Europske unije i Europske investicijske banke kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te prekomorskim zemljama i područjima                                          
 
39.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
 
a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s radioaktivnim djelovanjem u bušotini MOL-6, u vlasništvu INA – Industrije nafte                                                  
b)         Gorana Beusa Richembergha, u vezi sa zakonskim pravom na namjerni prekid trudnoće 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 18. i 19. prosinca 2014. godine                                                                            

2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                         
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Dokumenti