12. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)

3.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak

4.         Prijedlog uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

5.         Prijedlog uredbe o osnivanju Državne vatrogasne škole

6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dodatka broj 2 Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema

7.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za pribavljanje nefinancijske imovine

8.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave                        
 
9.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliki Bukovec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Mali Bukovec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            10.1.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            10.2.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            10.3.    Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2019.
            10.4.    Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
            10.5.    Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
            10.6.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga

11.       Izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. i 2019.

12.       Izvješće o radu probacijske službe za 2019.

13.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019.

14.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2019.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. listopada 2020.

2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja i na pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
2.1.      broj 2015/4060, u vezi s tržištem prirodnog plina
2.2.      broj 2017/0529, u vezi s benzinskim i dizelskim gorivima
2.3.      broj 2017/2091, u vezi s transportom prirodnog plina
2.4.      broj 2018/2254, u vezi s energetskom  učinkovitosti                    
2.5.      broj 2020/2085, u vezi s kaznenopravnom zaštitom eura i drugih valuta od krivotvorenja
2.6.      broj 2020/2239, u vezi s industrijskim emisijama                            
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                        
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.