163. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

4.         Nacrt prijedloga strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

5.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine 

6.         Prijedlog odluke o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

7.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Dodatka Sporazumu o zajmu između Europske unije kao zajmodavca i Republike Hrvatske kao zajmoprimca za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

8.         Prijedlog odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu 

9.         Prijedlog odluke o davanju na uporabu „Arboretuma Opeka“ Varaždinskoj županiji

10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije 

11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu i preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. 
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za sklapanje ugovora za nabavu  

12.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

13.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Stupnik za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o suradnji radi provedbe nezavisnog mehanizma nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području zaštite granica, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite

15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Čilea o socijalnoj sigurnosti 

16.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad

17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

           a)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za energetiku i energetsku tranziciju Republike Hrvatske (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) 
           b)         Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu
           c)         Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2021. godinu

18.       Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2021. godinu. 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice: 

1.       Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 8. studenoga 2022.

2.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći 

3.       a)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
          b)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno) 

4.       Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće 

5.       Kadrovska pitanja

6.       Informacije, pitanja i prijedlozi.