174. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji, a s ciljem umanjenja postojećih gubitaka za Republiku Hrvatsku
           
2.         Prijedlog zaključka o prijedlogu kandidata Republike Hrvatske za člana Europske komisije, u mandatnom razdoblju od 2019. do 2024. godine
 
3.         Prijedlog odluke o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina                                                                 
 
4.         Godišnje izvješće za 2018. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)         
                                                                                                
5.         Prijedlog uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (EU)                                                                         
 
6.         Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Hvar Gradu Hvaru, u svrhu provođenja programa društveno poticane stanogradnje, izgradnje sportsko-rekreacijskog centra, izgradnje heliodroma i izgradnje gradskog groblja „Kruvenica“ u Hvaru         
 
7.         Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja                                           
 
8.         Prijedlog odluke o otpisu potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske                                                              
 
9.         a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
            b)         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2018. godini                                             
 
10.       Prijedlozi uredbi o izmjenama uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19)
    
11.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i  imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                               
 
13.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
13.1.    Gradu Daruvaru za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
13.2.    Općini Đurđenovac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
13.3.    Općini Satnica Đakovačka za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
13.4.    Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak         
 
14.       Prijedlog nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija, za razdoblje od 2019. do 2023. godine                                                  
                                                                        
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
15.1.    Prijedlog zakona o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)   
15.2.    Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2018. godinu                                                                                         
15.3.    Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 11/18); (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)   
     
16.       Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za potrebe nacionalnih manjina                                                              
 
17.       Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u vezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru, za 2017. i 2018. godinu
                                                                                                                            
18.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu
                                                                                                                                        
19.       Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2018. godinu                    
 
20.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za lipanj 2019. godine                                                           
 
21.       a)         Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom sa 4. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike       
                                        
            b)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja                                                                                          
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s Uvjetima donacije između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na sprječavanje nezakonitog trgovanja nuklearnim i ostalim  radioaktivnim materijalima                                                
            d)         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoške visoke škole Gradišće, Republika Austrija, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti                                                                                               
22.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2019. "Novi oblici sigurnosti" (Opatija, 23. – 25. listopada 2019. godine)      
                                                                                         
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

23.1    Željka Glasnovića, u vezi sa zapošljavanjem djelatnika u Centru za rehabilitaciju "Mir" u Kaštel Novom

23.2    Sonje Čikotić, u vezi s korištenjem sredstava iz EU fondova u društvu HŽ Infrastruktura

23.3    Sonje Čikotić, u vezi sa sprječavanjem sukoba interesa u društvu HŽ Infrastruktura

23.4    Sonje Čikotić, u vezi sa zaposlenima na EU projektima u društvu HŽ Infrastruktura

23.5    Sonje Čikotić, u vezi s projektima društva HŽ Infrastruktura

23.6    Sonje Čikotić, u vezi s realizacijom projekata sufinanciranih iz EU fondova

23.7    Sonje Čikotić, u vezi s prugom Gradec-Sveti Ivan Žabno i Dugo Selo-Križevci

23.8    Sonje Čikotić, u vezi sa sufinanciranjem projekata u društvu HŽ Infrastruktura

23.9    Sonje Čikotić, u vezi s projektiranjem u društvu HŽ Infrastruktura

23.10  Sonje Čikotić, u vezi s održavanjem pruga
 
23.11  Sonje Čikotić, u vezi s financiranjem projekta Goljak- Skradnik


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
                                                                          
1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)         
           
2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za srpanj 2019.          
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće  
                                                                                                                      
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće    
                                                                                                                                                                                                                                          
5.         Kadrovska pitanja  

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.