191. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.                  Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona (EU)                                        

2.                  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)                                                

3.                  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)                                                                                 

4.                  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (EU)                                                                                     

5.                  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike                                                                               

6.                  Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.                                                                                

7.                  Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2019. godine     

8.                  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije                                                          

9.                  Prijedlog odluke o načinu snošenja manjka prihoda u 2018. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2019. godini                                                                                              

10.                Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo                                                                

11.                Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Izraelske nacionalne uprave za kibernetiku Države Izraela o suradnji u području kibernetičke sigurnosti                                                                               

12.                a)        Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

                     b)        Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu                                      

13.               Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
                     a)        Damjana Vucelića, u vezi s podacima o otpisu potraživanja
                     b)        Saše Đujića, u vezi sa smanjenjem opterećenja propisima
                     c)        Saše Đujića, u vezi s pozicioniranjem Hrvatske na listi konkurentnosti.      

                                         

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                 

1.                  Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 25. studenoga 2019. godine        

2.                  Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom (tajno)                                                                                                                         

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                                                                                                                                                            

4.         Kadrovska pitanja  

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti