251. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.    Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.    Informacija o procesu pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) 

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji 

4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

7.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

8.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

9.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

10.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

11.  Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                          

12.  Prijedlog odluke o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije  
              
13.  Prijedlog uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića 

14.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini za nabavu jednokratnog protuoklopnog prijenosnog raketnog sustava RGW 90 

15.  Prijedlog odluke o osnivanju Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj  

16.  Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice

17.  Prijedlog odluke o načinu raspolaganja viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2023. godini  

18.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije 46. sjednice Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja 

19.
       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i   dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske 

       b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim  službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

20.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme 

21.  Godišnja izvješća o radu i financijska izvješća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. i 2022. 

22.  Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Izložbom Ivana Meštrovića i međunarodnim simpozijem o Ivanu Meštroviću 

23.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

        a)    Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)

        b)    Prijedlog strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. - 2027. (predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost)

        c)    Prijedlog rezolucije o umjetnoj inteligenciji (predlagateljica: Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                 

        d)    Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.                                          
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:    
 
1.   Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 25. rujna 2023.
 
2.   Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2., 4. i 12. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 33/23.) .) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske            
 
3.   Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 31/23.) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                          
 
4.   Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
                                                                                                                     
5.   Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. – usmeno izvješće
                                                                                                       
6.   Kadrovska pitanja
 
7.   Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti