262. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

3.
    3.1. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
    3.2. Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcija planova za 2025. i 2026. godinu za:
       a)    Hrvatske vode
       b)    Hrvatske ceste
       c)    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
       d)    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
       e)    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
       f)     Centar za restrukturiranje i prodaju
       g)    Hrvatske autoceste
       h)    HŽ Putnički prijevoz
       i)     HŽ Infrastrukturu
   3.3. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu po korisnicima proračuna
   3.4. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
   3.5. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
   3.6. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu po svim izvorima financiranja
   3.7. Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

5. Nacrt prijedloga zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima 

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)

10. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)

11. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

12. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (EU) 

13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o instrumentima politike boljih propisa      

14. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

15. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za koordinaciju, praćenje i evaluaciju Nacionalnog akcijskog plana za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu

16. Prijedlog odluke o doprinosu Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za projekt reformi politike razvojne suradnje 

17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj o povlasticama, imunitetima i olakšicama odobrenima Organizaciji

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini  za izvođenje radova u vojarni „Pukovnik Milivoj Halar“ Dugo Selo

19. Prijedlog odluke o odobrenju državne potpore za sanaciju društva Pružne građevine d.o.o. 

20. Prijedlog odluke o uspostavi informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada putem digitalnih radnih platformi

21. Prijedlog zaključka u vezi s Planom suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Albanije u području zdravstva i medicine za razdoblje 2024. - 2026.

22. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
      a) održavanjem znanstvenog skupa „Protector Croatiae“
      b) obilježavanjem 25. obljetnice Medicinskog fakulteta Osijek i 44 godine studiranja medicine u Osijeku 

23. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
     a) Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu - davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
     b) Prijedlog zaključka kojim Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova da sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o nadzoru državne granice („Narodne novine“ br. 83/13., 27/16., 114/22. i 151/22.) aktiviraju Oružane snage Republike Hrvatske radi pružanja potpore u zaštiti vanjskih granica Republike Hrvatske (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru).
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
   a) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 9. studenoga 2023. 
   b) Vijeće za ekonomske i financijske poslove - proračun (ECOFIN Budget), 10. studenoga 2023.
   c) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 13. studenoga 2023.          
   d) Vijeće za opće poslove (GAC), 15. studenoga 2023.                    
   e) Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 14. studenoga 2023.       
 
2. Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Općim sudom
              
3. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće
  
4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće             
 
5.
   a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu 
   b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi