27. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade: 


1.     Nacrt prijedloga zakona o javnoj nabavi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) (NPR)
 
2.     Nacrt prijedloga zakona o koncesijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                              
3.     Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (NPR)
 
4.     Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka
 
5.     Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
6.     Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2016. godine
                                                                                               
7.     Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
         a)     Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika HRID-a i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa, Klub zastupnika HSU-a, Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru)
         b)     Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada u Hrvatskome saboru)
         c)     Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2015. godinu
           
8.     Prijedlog zaključka o potpori izgradnji prve faze projekta LNG terminal – izgradnja plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku
 
9.     9.1.      Prijedlozi odluka o izmjeni odluka o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u:
 
         a)      istražnom prostoru ugljikovodika DR02
         b)      istražnom prostoru ugljikovodika DR03
         c)      istražnom prostoru ugljikovodika DR04
         d)      istražnom prostoru ugljikovodika SA08
         e)      istražnom prostoru ugljikovodika SA09
          f)      istražnom prostoru ugljikovodika SA10
                       
9.2.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika                                                                               
 
10.      a)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva
           b)     Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva                           
 
11.     Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prioritetnog nacionalnog Akcijskog plana za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018. (NPR)
                                              
12.     Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2015. godini
 
13.     Izvješće o radu probacijske službe za 2015. godinu
 
14.     Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2015. godinu
 
15.     Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2015. godinu
 
16.     Prijedlog uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
 
17.     Prijedlog uredbe o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
           
18.     Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o standardu kakvoće voda (EU)
                                            
19.     a)     Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu
          b)     Izvješće o provedbi Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu
 
20.     Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
 
21.     Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
                                                                      
22.     Prijedlog odluke o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                            
23.     Prijedlog odluke o podmirenju troškova prijevoza opreme i sredstava iz Zimskog prihvatno-tranzitnog centra "Slavonski Brod" na teret pozicije Ministarstva gospodarstva-Ravnateljstva za robne zalihe
 
24.     a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje infrastrukturnih projekata na području Grada Belišća
          b)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju društvenog doma u Gatu
          c)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
          d)     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nedelišće za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
 
25.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 
26.    Prijedlog odluke o isticanju kandidature Vlade Republike Hrvatske za drugi mandat u Upravnom odboru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
 
27.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

28.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu
                                                                      
29.    Prijedlog odluke o provedbi Rezolucije Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ od 5. travnja 2016. godine
 
30.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 25. obljetnice napada na Dubrovnik i pada Vukovara

31.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
         a)     Nade Turina-Đurić, u vezi s naplatom koncesije za žičaru u Dubrovniku 
         b)     Sabine Glasovac, u vezi s korištenjem prostorija javnih ustanova namijenjenih odgoju i obrazovanju                                                                                    
         c)     Sabine Glasovac u vezi s vanjskopolitičkim aktivnostima ministra vanjskih i europskih poslova i hrvatske diplomacije                                                 
         d)     Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s evidencijom registra birača.
 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.         Verifikacija stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara prometa i energetike, 6. i 7. lipnja 2016. godine
   
2.         Prijedlozi stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. lipnja 2016. godine
 
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
 
4.         Izvršenje Plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu
 
5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti