33. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava stradalih u potresu

2.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije

3.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagrebačke županije

4.         Prijedlog zaključka o zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju štete od potresa koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020.

5.         Prijedlog zaključka o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima

6.         Prijedlog odluke o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“

7.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane poplavom pravnim i fizičkim osobama na području Grada Vrgorca

8.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

9.         Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

10.       Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

11.       Prijedlog odluke o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.

12.       Prijedlog odluke o proglašenju 2021. godine "Godinom čitanja" u Republici Hrvatskoj

13.       Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.

14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

15.       a)         Prijedlog uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (EU)
            b)         Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

16.       Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

17.       17.1.    Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu
            17.2.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini
            17.3.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini
            17.4.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
            17.5.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
            17.6.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini
            17.7.    Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini

18.       Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa "Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj"

19.       Prijedlog izmjena i dopuna Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

20.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

21.       a)         Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
            b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka

22.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu završetka gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Donje Polje-Zablaće

23.       23.1.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Hvaru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            23.2.      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
            23.3.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            23.4.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novskoj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
            23.5.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica
            23.6.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vrgorcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            23.7.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            23.8.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita kod Societe Generale - Splitske banke d.d., Split
            23.9.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita kod Croatia banke d.d.
            23.10.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lekenik za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

24.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za sklapanje nagodbe radi mirnog rješenja spora

25.       Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2019. godini

26.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)

2.         Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)

3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.