123. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 31. listopada 2018. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o udomiteljstvu                               
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o poljoprivredi (EU)                                       
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju  
  
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (EU)
         
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)                                                                                
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o korištenju psa pomagača                              
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (EU)                                                                                           
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            
                                                                                                                                       
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                             
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                          
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                    
 
14.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                
15.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br.          648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                 
 
16.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                    
 
17.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         
 
18.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kontaminantima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                          
 
19.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim  tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
     
20.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         
 
21.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona         
               
22.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                      
 
23.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                  
 
24.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                        
 
25.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                          
 
26.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                 
27.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.  649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                
28.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                
 
29.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                        
 
30.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                   
 
31.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                           
 
32.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.  528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona           
                            
33.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i   Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                            
 
34.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi                                                                                                     
 
35.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
      
36.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                      
 
37.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu                                               
 
38.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
                                   
39.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu                                                           
 
40.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje  Konvencije Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima                                                                   
 
41.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                          
 
42.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d., za  kratkoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava                                                                                                
 
43.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru                                                                                
 
44.       Prijedlozi odluka o davanju odobrenja:
 
a)         Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije
b)         Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije                                              
 
45.        Prijedlog zaključka u vezi s Izmjenom i dopunom Projektnog sporazuma između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Lantmäterieta u vezi s projektom IMPULS                                                                                                         
 
46.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o lovstvu                                                                                             
 
47.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista)      
b)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                      
c)         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. listopada 2017. do 15. srpnja 2018. godine (predlagatelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije)                                                                            
 
48.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2017. godini                                                                                                        
 
49.       Treće izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2018. godine                              
 
50.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom "Tajni život baštine", povodom 70. obljetnice Hrvatskog restauratorskog zavoda (Zagreb, 4. prosinca 2018. godine).                     
                                                                                                                                                                            
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
 1.        Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. studenoga 2018. godine                                                                                  
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                   
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                           
                                                      
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave