Predsjednik Vlade Orešković: Reformama ćemo slomiti javni dug

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/travanj/28 travnja/Untitled-1.jpg

Na danas održanoj, 17. po redu sjednici Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Tihomir Orešković predstavio je Nacionalni program reformi, kazavši da su to mjere koje Vlada namjerava provesti u idućih 12 do 18 mjeseci. 

Dokument se sastoji od 60 mjera podijeljenih u četiri područja, a to su makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost, olakšavanje uvjeta poslovanja i bolja investicijska klima, učinkovitost i transparentnost javnog sektora te bolje obrazovanje za tržište rada. Predsjednik Vlade Orešković naglasio je da mjere neće biti lake, ali su fer i nužne za budućnost zemlje i potrebne da bi se iskoristio potencijal koji imamo za dugoročni rast Hrvatske. „Uvjeren sam da ćemo, uz otvoren dijalog, dobiti podršku socijalnih partnera i građana, kako bismo zajedno krenuli raditi za bolju budućnost Hrvatske“, kazao je predsjednik Vlade.
 
Ministar financija Zdravko Marić, govoreći o Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.–2019. godine, rekao je da postoje dva ključna cilja, a to su poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja te stabilizacija javnog duga, odnosno njegovo smanjenje. Također, kazao je da projekcija rasta BDP-a ostaje 2 posto, uz blago ubrzanje u slijedećim godinama, ali i naglasio da su projekcije napravljene na trenutnim osnovama. Reformama Vlada želi ojačati gospodarski potencijal Hrvatske te ubrzati i povećati gospodarski rast.
 
„Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu želi se omogućiti jasniji i precizniji postupak odabira brodara kao pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza, usluge od općeg gospodarskog interesa, kroz mehanizam ugovora o javnoj usluzi sklopljenih temeljem javnih natječaja otvorenim za sve brodare sa područja Europskog gospodarskog prostora“, kazao je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Pojasnio je da se tijekom 2016. godine moraju provesti postupci odabira brodara koji će predmetne linije održavati od 1. siječnja 2017. godine, a vodeći računa da će svi natječaji/postupci nadmetanja biti otvoreni za sve zainteresirane brodare na području Europskog gospodarskog prostora, posebno imajući u vidu da postojeći ugovori ističu 2016. godine. Naime, prema odredbama važećeg Zakona, pravo obavljanja obalnog linijskog pomorskog prijevoza stjecalo se na temelju koncesije, a prema novopredloženom rješenju, pravo obavljanja usluge javnog prijevoza, kao usluge od općeg gospodarskog interesa stječe se na temelju odluke o koncesiji ili odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na osnovu kojih se sklapaju ugovori o koncesiji ili ugovori o obavljanju javnog prijevoza pod zajedničkim nazivom ugovori o javnoj usluzi.
 
Također, ministar Butković kazao je da će se izmjenom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama decentralizirati upravljanje pomorskim dobrom na način da se pravo odlučivanja za davanje suglasnosti fizičkim i pravnim osobama za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga na koncesioniranom području u posebnim rezervatima daje upravnom odjelu nadležnom za poslove pomorstva u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. „Na taj način ubrzava se postupak davanja odnosno uskraćivanja suglasnosti za korištenje pomorskog dobra na području posebnih rezervata i smanjuju se administrativni troškovi“, kazao je ministar.
 
O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, govorio je ministar gospodarstva Tomislav Panenić. „Predloženim izmjenama i dopunama daje se mogućnost nadziranoj osobi da otkloni nepravilnosti u određenom roku bez sankcioniranja, ukoliko isti prekršaj  nije počinila u roku od godinu dana“, rekao je ministar. Dodao je da se, od primjene navedenog načela, predlaže izuzeti teže prekršaje kojima se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš, u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, te u slučajevima ponovljenog počinjenja prekršaja od strane nadzirane osobe u roku od godinu dana. Isto tako, s ciljem efikasnijeg provođenja inspekcijskog nadzora uzimanjem uzoraka, a u skladu s uobičajenom praksom pojedinih zemalja Europske unije gdje se prilikom uzorkovanja tehničkih odnosno neprehrambenih proizvoda uzima samo jedan uzorak, izmjenama Zakona isti model će se primijeniti u radu tržišne inspekcije.
 
Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović govorila je o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Kazala je da se njima predlaže utvrditi da se za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda RH primjenjuje osnovica koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Navedeno zakonsko rješenje je u skladu sa stajalištem Ustavnog suda, a time se sprječava poremećaj odnosa između plaće sudaca Ustavnog suda RH i drugih pravosudnih dužnosnika koji bi nastao kao posljedica provedbe mjere gospodarske politike, s obzirom da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske smanjena osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika.
 
Ministrica je također predstavila izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, koje se donose u cilju jačanja administrativnih kapaciteta u sustavima upravljanja europskim investicijskim fondovima. „Radi ostvarenja reformske mjere maksimalnog ubrzanja raspisivanja natječaja za povlačenje EU sredstava, ovim Zakonom predlaže se brži i jednostavniji postupak zapošljavanja na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, te općenito ubrzavanje i pojednostavljivanje postupka zapošljavanja ostalih državnih službenika“, kazala je ministrica.
 
Ministar poljoprivrede Davor Romić kazao je da je ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj pokazalo da 66% učenika i učenica ne jede voće svaki dan, a 76% učenika i učenica ne jede povrće svaki dan. U okviru Nacionalne strategije za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine prihvatljivo voće i povrće (mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica, mrkva) raspodjeljivat će se u školama najmanje jednom tjedno kao zaseban obrok, neovisan od obroka školske prehrane.
 
Ministar Marić, govoreći o osnivanju Povjerenstva za uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja, naglasio je da je uređenje sustava neporeznih davanja jedna od prioritetnih sastavnica ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske, a ukidanje i/ili smanjenje neporeznih davanja važna je strukturna mjera iz Nacionalnog programa reformi. Prijedlogom se utvrđuje obveza ukidanja i/ili smanjenja neporeznih davanja, uvodi se mehanizam kontrole za propisivanje novih i promjenu postojećih neporeznih davanja te se osniva Povjerenstvo za uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja. Predsjednik Povjerenstva bit će ministar financija, a članovi državni dužnosnici iz deset ministarstva.
 
Ministrica uprave Jurlina Alibegović govorila je o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju javnog registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, kazavši da se s ciljem jednostavnijeg i učinkovitijeg praćenja projekata i upravljanja državnom informacijskom infrastrukturom, predlaže proširenje obveza tijela javnog sektora vezano uz obvezu unosa podataka u javni registar ProDII na način da se osim podataka o projektima i planiranim projektima unose i podaci o prijedlozima projekata. Ujedno se uvodi obveza dostave dodatnih podataka o navedenim projektima na zahtjev Vijeća  i dodatno se uvodi obveza Vijeća da jednom godišnje izvijesti Vladu RH o svom radu. –Također se, s ciljem jednostavnijeg i učinkovitijeg praćenja projekata i prijedloga projekata i upravljanja državnom informacijskom infrastrukturom, predlaže se ukidanje Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, čije bi poslove preuzelo navedeno Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu, kojim će predsjedati Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u čiji bi se djelokrug dodatno utvrdila i obveza financijskog praćenja i odobravanja projekata i prijedloga projekata državne informacijske infrastrukture.
 
Zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević kazao je da se izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika predlaže povećati plaću policijskih službenika koji rade na početnim radnim mjestima policijskih zvanja u policijskim postajama, na način da se poveća osnovni koeficijent složenosti poslova sa 0,776 na 0,800, a povećanje bi se odnosilo na oko 6000 policijskih službenika. Kako ne bi došlo do povećanja rashoda za zaposlene u Ministarstvu unutarnjih poslova,  potreban iznos uvećanja plaće nadomjestit će se određenim umanjenjem dodataka na plaću (od 2% do 4%) koje ostvaruju rukovodeći policijski službenici u potkategorijama: glavni rukovoditelj, viši rukovoditelj, rukovoditelj i niži rukovoditelj (osim razine potkategorije 4 samostalni policajac) i viši policijski službenici u potkategorijama: glavni savjetnik, viši savjetnik – specijalist, viši savjetnik, savjetnik, viši stručni suradnik i stručni suradnik.

Pisane vijesti