Sjednica Vlade: Prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju omogućit će bolju zaštitu potrošača

Slika /Vijesti/2017/04 travanj/6 travnja/29. sjednica 2.jpg

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je cilj ovog zakona unaprijediti položaj potrošača i cjelokupni sustav stambenog kreditiranja, bolju informiranost potrošača te kvalitetniju procjenu kreditne sposobnosti.

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar financija Zdravko Marić predstavio je Prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji se usklađuje s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. godine. Naglasio je da se ovim zakonskim prijedlogom želi postići bolja zaštita potrošača koji su se zbog posljedica financijske krize ili uslijed nedovoljne neinformiranosti našli u financijskim poteškoćama. Dodao je da se njime detaljnije uređuje i segment stambenog potrošačkog kreditiranja kroz uvođenje zajedničkih pravila i procedura unutar Europske unije.
 
Napomenuo je da je na snazi Zakon o potrošačkom kreditiranje, čije se brojne odredbe odnose upravo na segment stambenog kreditiranja. „Ovim Prijedlogom zakona prenosimo najbolje stvari postojećeg zakona, ali uvodimo i značajna poboljšanja“, dodao je. Ta poboljšanja se odnose na informiranost potrošača promoviranjem njihovog obrazovanja, s ciljem odgovornog zaduživanja i upravljanja dugom. Kazao je da se uvodi i Europski standardizirani informativni obrazac (ESIS) kao obavezni. To znači da kada kreditna institucija dostavi obvezujuću ponudu dužna je potrošaču ostaviti rok od najmanje 15 dana za donošenje informirane odluke unutar koje je ponuda obvezujuća za kreditnu instituciju, a i isto tako potrošaču daje pravo da u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustane od ugovora bez navođenja razloga i plaćanja naknade.
 
Zakon obuhvaća i odredbe o jedinstvenom izračunu efektivne kamatne stope na razini Europske unije, pri čemu je određena matematička formula koja će se koristiti na početku i za vrijeme trajanja kredita. Također su točno definirani troškovi koji ulaze u izračun efektivne kamatne stope. Kao i u postojećem zakonu zabranjeno je uvođenje novih naknada tijekom trajanja kredita i neopravdano povećanje naknada koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora  o potrošačkom stambenom kreditu. Govoreći o poboljšanjima koja se odnose na zaštitu potrošača pri kreditiranju u stranoj valuti, ministar je objasnio da je kreditna institucija dužna jednom, tijekom trajanja ugovornog odnosa, na zahtjev potrošača u bilo kojem trenutku trajanja ugovornog odnosa, omogućiti konverziju kredita iz valute za koju je kreditno vezan u alternativnu valutu i to bezuvjetno. Kreditna institucija ne smije potrošaču zaračunati naknadu za konverziju. Propisano je da je kreditna institucija dužna obavijestiti potrošača svaki put kada se vrijednost nepodmirenog iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka promjeni za više od 20 posto radi promjene tečaja. Ovaj zakonski prijedlog uvodi i novost, kojom se izričito propisuje da kreditna institucija može s potrošačem i založnim dužnikom ugovoriti da se prijenos vlasništva nad instrumentom osiguranja stambenog potrošačkog kredita na kreditnu instituciju smatra potpunim ispunjenjem svih obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, tzv. „walk away“ klauzula.
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da je cilj ovog zakona unaprijediti položaj potrošača i cjelokupni sustav stambenog kreditiranja, bolju informiranost potrošača te kvalitetniju procjenu kreditne sposobnosti. „Mislim da je on koristan i da će se njegovi efekti osjetiti u realnom životu“, dodao je.
 
Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske predlaže se u svrhu praćenja i koordinacije provedbe mjera demografske politike iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2016.-2020. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić pojasnila je da je Vijeće stručno i koordinativno tijelo Vlade čija je zadaća davanje prijedloga i preporuka iz područja demografske politike i praćenje provedbe mjera demografske politike. Naglasila je da je Djelovanje Vijeća usmjereno stvaranju održivih uvjeta za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske, odnosno usmjeravanju mjera za razvoj i obnovu stanovništva koje podrazumijevaju uključenost svih dionika iz područja socijalne, gospodarske, stambene, obrazovne, pravne, financijske, porezne i drugih politika.
 
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izvijestio je da je sukladno Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine, izaslanstvo Republike Hrvatske obavilo pregovore s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Predviđeno trajanje Projekta je četiri godine, a cilj mu je poboljšati održivost hrvatskog cestovnog sektora povećanjem operativne učinkovitosti i financijske održivosti sektora. Podršku Projektu IBRD će pružiti putem dva instrumenta: investicijskog zajma u iznosu od 22 milijuna eura za financiranje aktivnosti kojima će se provoditi sektorska politika, odnosno pružati podrška upravljanju i poboljšanju društava cestovnog sektora te dijelom i financirati isplata otpremnima za dobrovoljni odlazak iz cestovnog sektora te IPF garancije (eng. Investment Project Financing) u iznosu od 350 milijuna eura čime će se poboljšati financijska održivost sektora, restrukturiranjem obveza radi bolje usklađenosti novčanih tokova i smanjenja troškova kamata. Ministar Butković naveo je i da su tijekom pregovora usuglašeni stavovi o uvjetima za stupanje na snagu Ugovora o zajmu, uvjetima za povlačenje, raspoloživost i otplatu zajma te financijski uvjeti i naknade po zajmu. Usuglašeni su i elementi za praćenje Projekta modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora.
 
Vlada je prihvatila nacrte kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ovlastila ministara znanosti i obrazovanja Pavu Barišića za potpisivanje istih. Predsjednik Vlade izrazio je zadovoljstvo uspjehom pregovora između Ministarstva znanosti i obrazovanja te predstavnika sindikata koji štite interese zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. „Važno je da pošaljemo signal potpore onima koji dnevno najviše brinu o obrazovanju i budućnosti naše djece“, naglasio je.
 
Donesena su i rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih vijeća gradova Splita i Varaždina te razrješenju njihovih gradonačelnika i zamjenika.
 
Dana je prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić izvijestila je da se predlaže prihvatiti amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 39. stavak 3. Pojasnila je da će se predloženom dopunom jasno zaštiti novi vjerovnici koji su financirali dužnika u postupku izvanredne uprave odnosno kako bi se sačuvalo njihovo pravo na prednost pri namirenju i u slučaju ako postupak izvanredne uprave ne bi uspio te bi se nakon tog postupka morao otvoriti stečaj nad dužnikom. Vlada je suglasna i s amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a na članak 41. stavak 1. jer se predloženom izmjenom jačaju prava iz radnih odnosa. Također, predlaže se prihvatiti amandman Kluba zastupnika HNS-a - HSU-a na članak  5. stavak 2. jer se predloženom izmjenom definira minimalni vlasnički udjel potreban da bi se društvo smatralo povezanim i ovisnim s društvom iz članka 4. Konačnog prijedloga zakona
 
Usvojena je i Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu, kojom se određuju pravila za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje pojedinih oblika sekundarne pravne pomoći, posebno za svaku od skupina pružatelja sekundarne pravne pomoći i to: odvjetnike, vještake i tumače, s tim da je u vrijednost iznosa naknade sadržan i iznos poreza na dodanu vrijednost. Pravila za određivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu nisu mijenjala u odnosu na 2016. godinu. Tako naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda za 2017. godinu utvrđuje se u visini od 5,00 kuna. Naknada za radnje vještaka također se utvrđuje u bodovima, a vrijednost boda utvrđuje se u visini od 1,25 kuna.
 
Ministar pravosuđa Ante Šprlje predstavio je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2016. godini, u kojem stoji da je u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine u Republici Hrvatskoj podneseno ukupno 10256 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Odobreno je 6956 zahtjeva, odbijeno 1088, odbačeno 308, obustavljeno 494, proslijeđeno 83, te se 1327 zahtjeva nalazi u postupku odlučivanja. U 2016. godini je ukupno osiguran iznos za Besplatnu pravnu pomoć bio 2.880.000,00 kuna, od čega je ukupno utrošeno 2.848.656,63 kune.
 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad projektom Tour of Croatia, koji će se održati u Republici Hrvatskoj, od 18. do 23. travnja 2017. godine. Premijer Plenković izvijestio je da je primio organizatore ovog projekta, istaknuvši da je riječ o dobroj promidžbenoj aktivnosti hrvatskog turizma, hrvatskog sporta i zemlje u cijelosti. Ministar turizma Gari Cappelli kazao je da su biciklisti važni turisti, zbog čega je biciklizam važan segment Strategije razvoja turizma do 2020. godine.
 
Prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad obilježavanjem Nacionalnog dana darivanja organa i desetogodišnjeg članstava Republike Hrvatske u Eurotransplantu, koji će se održati 26. svibnja 2017. godine.
 
Na kraju, izvijestila je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić da Vlada prihvaća prijedlog da Republika Hrvatska bude zemlja partner na jubilarnom 50. međunarodnom sajmu obrta i poduzetništva u Celju, koji će se održati u razdoblju od 12. do 17. rujna 2017. godine.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade