Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 28. rujna 2016. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog zaključka o prioritetima Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama Europske unije tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije
                                                                                                                                                        
2.         Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. - 2020.)                                                                         
 
3.         a)         Prijedlog odluke o proglašenju projekta "Autokamp Punta nova – Eko Kamp Nove" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
b)        Prijedlog odluke o proglašenju projekta "Hotel Park 5*, Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                    
 
4.         a)         Prijedlog odluke o donošenju Trogodišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije
                        d.o.o. za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b)         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu                                                                                    
 
5.         Prvo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 25. rujna 2015. do 31. srpnja 2016. godine                                                  
 
6.         Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu                                                                       
 
7.         a)         Prijedlog odluke o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen
            b)         Prijedlog odluke o prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake 14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj                                                                      
8.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "Otok Sv. Katarina - Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja                                                                                                 
9.         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2128, u k.o. Purga                                                                                            
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za sklapanje ugovora o nabavi Dodatnih radova izgradnje Centra za posjetitelje Krasno                                                                    
 
11.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu zdravlja za novo zapošljavanje na određeno vrijeme                                                                                                  
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
b)         Prijedlog odluke o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme
                                                                                                             
13.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka               
 
14.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupaka za sklapanje:
 
            a)         Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o odvijanju željezničkog prometa preko zajedničke državne granice                         
            b)         Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane  
            c)         Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane                           
                                                                                                         
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET), 29. rujna 2016. godine                                                          
            b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 30. rujna 2016. godine                                  
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, u vezi sa slobodom kretanja kapitala i poslovnog nastana (ograničeno)                                                                                                                           
 
3.         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2016. godinu (vrlo tajno)                                                                                              
 
4.         a)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 49/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                         
b)         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 78/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                    
5.         a)         Upravni spor, radi razrješenja dužnosti ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – davanje očitovanja Upravnom sudu u Zagrebu
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s ovlaštenjem za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                                      
            c)         Prijedlog zaključka u vezi s izmjenom članka 20. Zakona o upravnim sporovima                                                                                                                                    
6.         Davanje odgovora na žalbu izjavljenu protiv Rješenja Upravnog suda u Splitu, od 6. srpnja 2016. godine                                                                                                             
 
7.         Kadrovska pitanja
8.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
 
 

Najave