Subvencioniranje stambenih kredita

Najčešća pitanja i odgovori

Poruka ministra Predraga Štromara

Od 3. rujna 2018. mladi se ponovo mogu prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).  
 
Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građane, osim 2018., raspisati i 2019. i 2020. godine. 

Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17 definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti  i to: 

Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 


Popis banaka: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je temeljem provedenog Javnog poziva odabrala kreditne institucije koje sudjeluju u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita.

REDNI
BROJ
NAZIV
KREDITNE INSTITUCIJE
Najviši EKS* sukladno prihvaćenim ponudama i potpisanim ugovorima s kreditnim institucijama
Kn
1. CROATIA BANKA D.D.  3,74 % 3,74 %
2. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  3,75 % 3,75 %
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 3,12 % 3,12 %
4. HPB – STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. 3,58 % 3,58 %
5. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. 3,35 % 3,66 %
6. KARLOVAČKA BANKA D.D. 3,29 % 3,49 %
7. OTP BANKA D.D. 3,14 % 3,39 %
8. PODRAVSKA BANKA D.D. 3,56 % 3,56 %
9. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 3,15 % 3,35 %
10. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. 3,24 % 3,24 %
11. SPLITSKA BANKA D.D. 3,19 % 3,45 %
12. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 3,75  % 3,75 %
       

EKS*- efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate.

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

Dokumentacija: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita predaje se u odabranoj kreditnoj instituciji odnosno banci u kojoj se i podiže stambeni kredit. Zahtjev mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Građani uz zahtjev, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilažu:

 • presliku osobne iskaznice
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita ili presliku troškovnika radova izgrađenog na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje u slučaju izgradnje kuće,
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti, ili akta za građenje u slučaju izgradnje kuće,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom u slučaju invaliditeta člana kućanstva,
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijenskotehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.

Primjeri obrazaca za subvenicioniranje stambenih kredita

Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju, koje mu je dostavila odabrana kreditna institucija, utvrdi da su za to ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 17. kolovoza 2018. objavila je u javnim glasilima Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita, a zahtjevi se zaprimaju od 3. rujna 2018. godine.


Do sada je provedbom ove mjere stambenog zbrinjavanja:

 • realizirano i odobreno: 2.320 zahtjeva za subvencioniranje kredita
 • rođeno: 250 djece
 • prosječna životna dob korisnika kredita: 33 godine
 • prosječna površina stana: 92,85 m2
 • prosječna cijena nekretnine po m2: 987,43 €/m2
 • prosječna cijena nekretnine ukupno: 77.612,83 €
 • prosječni rok otplate kredita: 20 godina
 • prosječna nominalna kamatna stopa: 3,27 %
 • prosječna efektivna kamatna stopa: 3,43 %
 • prosječan subvencionirani anuitet: 1.473,39 kn ili 195.32 €

Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 

Pisane vijesti