U Banskim dvorima održana 42. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /Vijesti/2017/06 lipanj/14 lipnja/42 sjednica VRH/42. sjednica Vlade RH.jpg

Na početku današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske, ministar zdravstva Milan Kujundžić predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima. 

Prijedlogom zakona hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. godine te se njime provodi i Provedbena uredba Komisije od 7. veljače 2017. godine, a koje su donesene u području genetski modificiranih organizama (GMO).
 
Ministar Kujundžić pojasnio je da prijedlogom zakona propisuje pravna osnova za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a, na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske, budući Direktiva (EU) 2015/412, koja se prenosi Prijedlogom zakona, utvrđuje mogućnost ograničavanja ili zabrane uzgoja za pojedine GMO-e i/ili skupine GMO-a te definira razloge za to. Vlada Republike Hrvatske uredbom će detaljnije propisati odredbe o ograničavanju ili zabrani uzgoja GMO-a, kazao je ministar, i to na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva, koja će se donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Nacrta prijedloga zakona.
 
Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, kojoj je svrha zaštita zdravlja ljudi i okoliša od antropogenih emisija i ispuštanja žive i njenih spojeva u vode, tlo i zrak, putem pravilnog gospodarenja živom, a Republika Hrvatska Konvenciju je potpisala u New Yorku 24. rujna 2014. godine. Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da su do sada 53 države, zajedno s Europskom unijom, položile isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju pa će Konvencija, sukladno članku 31. stavku 1. Konvencije, stupiti na snagu 16. kolovoza 2017. godine. Provedba Prijedloga zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva, gospodarstva i poljoprivrede.
 
Obrazlažući Prijedlog zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da se njime uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor. Ministar je izvijestio da se Prijedlog zakona predlaže radi daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, posebno vezano uz propise iz Četvrtog željezničkog paketa, koji se odnose na potpuno otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika od 1. siječnja 2019. godine te poslove i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela.
 
Prijedlogom zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Prijedlog zakona, a vezano uz Regulatorno tijelo, sadrži odredbe o načelima rada, dužnostima članova Vijeća, odlučivanju u poslovima, donošenju i izvršenju odluka, sudskoj zaštiti, sredstvima za obavljanje poslova i o podnošenju izvješća o radu.
 
Ministar Oleg Butković predstavio je i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Podsjetio je da je na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 6. travnja 2017. godine, kojim je prihvaćeno Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, 8. svibnja 2017. godine potpisan Ugovor o zajmu za navedeni Projekt. Za Republiku Hrvatsku Ugovor o zajmu je potpisao ministar financija Zdravko Marić, a za Međunarodnu banku za obnovu i razvoj regionalni direktor Svjetske banke za operacije u Europskoj uniji Arup Banerji.
 
Prijedlogom zakona potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Ministar je kazao da će se zajmom osigurati provođenje Projekta modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora. Naglasio je da je cilj Projekta poboljšati financijsku održivost cestovnog sektora u Republici Hrvatskoj, povećanjem operativne djelotvornosti i povećanjem kapaciteta otplate duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Ministar Butković podsjetio je da je predviđeno trajanje Projekta četiri godine, dok je iznos zajma 22 milijuna.
 
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predstavio je izmjene Poslovnika Vlade Republike Hrvatske te Odluku o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske.
Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar vodit će Vladinu Koordinaciju za sektorske politike, dok će potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić biti na čelu Koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme.

Rad ostalih koordinacija ostaje nepromijenjen pa će tako buduća potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova i europskih poslova Marija Pejčinović Burić biti na čelu Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević bit će na čelu koordinacije za pitanje domovinske sigurnosti, a ministar Goran Marić će i dalje koordinirati rad koordinacije za upravljanje državnom imovinom.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju Ugostiteljsko-turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu i imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda i praćenje realizacije Projekta.

Ministar državne imovine Goran Marić pojasnio je kako taj projekt predviđa rekonstrukciju i prenamjenu Češke vile u hotel s najmanje četiri zvjezdice. Predviđena je i rekonstrukcija okolnih tradicijskih građevina te izgradnja novih smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Ministar je kazao da će se projekt Češka vila realizirati osnivanjem prava građenja na rok do 50 godina tijekom kojih će država uprihoditi najmanje 84,3 milijuna kuna.
 
Donesena je i Odluka o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo državne imovine. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da je Općina Ernestinovo dostavila Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu državne imovine zamolbu za darovanje nekretnine, a u svrhu izgradnje dječjeg vrtića. Izgradnja dječjeg vrtića planira se financirati iz sredstava EU fondova te je u tu svrhu izrađena i financirana projektna dokumentacija i građevinska dozvola, za koju je suglasnost dalo Ministarstvo državne imovine.
 
Nadalje, dana je suglasnost na odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu, koju je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donio na 128. sjednici održanoj 23. svibnja 2017. godine, a prihvaćeno je i Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu.
 
Vlada je dala suglasnost i za adaptaciju i opremanje objekta u vlasništvu Republike Hrvatske u Bruxellesu i njegovo stavljanje u redovnu funkciju za potrebe diplomatskih predstavništava Republike Hrvatske u Bruxellesu.
 
Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić kazala je kako se ovom odlukom stvaraju uvjeti da se završi projekt koji stoji već četiri godine. „Projekt se zove Hrvatska kuća, a ideja je da se u Bruxellesu gdje imamo više predstavništava te interesnih i drugih javnih institucija pokuša definirati prostor u kojem će se odvijati razne protokolarne aktivnosti, kulturne, promotivne i slične aktivnosti vezane uz Hrvatsku“,  izvijestila je državna tajnica Pejčinović Burić.
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković pojasnio je da bi zgrada u Bruxellesu trebala objediniti na funkcionalan način aktivnosti Stalnog predstavništva Hrvatske pri Europskoj uniji, hrvatsko veleposlanstvo u Kraljevini Belgiji, konzularne aktivnosti, ali i svih ostalih diplomatskih predstavništava i predstavništava hrvatskih županija jer je prostorno dovoljno velika za njihovo okupljanje.
 
„Očekujem da se u iduće dvije godine realizira priprema Stalnog predstavništva, kako bi tijekom našeg predsjedanja, prvog u povijesti, 2020. godine mogli taj zahtjevan posao obaviti iz adekvatnog prostora“, kazao je predsjednik Vlade.
 
Izmijenjena je Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu.
 
Također, izmijenjena je Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pojasnila je da se mijenja iznos bilančnih prava za srednje škole i učeničke domove za Međimursku županiju, prema naknadnom zahtjevu Županije i to: priznaje se dodatno za materijalne rashode zbog naknadnog uključivanja 455 učenika Srednje škole Čakovec u iznosu 775.785,00 kuna te se priznaje se dodatno za smještaj i prehranu 50 učenika smještenih u učeničkom domu Srednje škole Čakovec „Svjetionik“ i 28 dodatnih učenika u učeničkom domu Graditeljske škole u Čakovcu u iznosu 491.400,00 kuna. Time je minimalni financijski standard srednjoškolskog obrazovanja Međimurske županije povećan u iznosu  od 1.267.185,00 kuna.
 
Vlada je donijela i Odluku o zamjeni tražbine Jugobanke d.d. za dionice/udjele iz portfelja Republike Hrvatske kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju.
 
Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić pojasnila je da se radi o problemu koji dugi niz godina opterećuje poslovanje Brodograđevne industrije Split, a datira s početka 1990-ih. Riječ je o tražbini nastaloj na temelju Ugovora o prodaji dionica BIS-a, kojim je država preuzela na sebe ispunjavanje određenih novčanih obveza. „U biti i u naravi toga problema nalazi se sudski spor koji je Jugobanka vodila protiv BIS-a i pravomoćnom presudom dobila“, rekla je potpredsjednica Dalić.
Ta bi se tražbina trebala namiriti zamjenom tražbine za dionice iz državnog portfelja pa će se dionice 112 tvrtki, nominalne vrijednosti od 75 milijuna kuna, prenijeti u korist likvidatora Jugobanke, čime će se namiriti tražbina i respektirati pravomoćna sudska presuda. „Ova Odluka omogućuje i da Županijsko državno odvjetništvo podnese žalbu na ovrhu koja se na sudu vodi protiv BIS-a i daljnje postupanje u ovom predmetu“, zaključila je potpredsjednica Dalić.

Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je da je dana suglasnost Gradu Bakru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 9,5 milijuna kuna, a sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Hreljin.
 
Također, dana je suglasnost Ministarstvu uprave za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. i 2019. godini i za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava unutar sustava e-Građani i Ugovora o obavljanju poslova operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani.      
 
Vlada je prihvatila i nacrt Memoranduma o suglasnosti o zajedničkom pristupu uspostavi trajnog dvosmjernog kapaciteta između Republike Hrvatske i Mađarske u kontekstu inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava.
 
„Potpisivanje Memoranduma o suglasnosti izrazito je svrhovito u svijetlu izgradnje LNG terminala na Krku i na taj način povezivanje putem interkonekcijskog plinovoda Hrvatske i Mađarske te drugih zemalja srednje Europe“, kazao je predsjednik Vlade Plenković.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade