Vlada odlučila: Država će s 50 posto sufinancirati udžbenike djeci iz socijalno ugroženih obitelji

Slika /Vijesti/2015/srpanj/2 srpnja/0017_197._sjednica_Vlade.jpg

„Nakon analize ponude obavili smo konzultacije s Upravom i sindikatima Društva i njihov zaključak je da predložena ponuda ne može dugoročno osigurati opstojnost Imunološkog zavoda“, kazao je ministar Vrdoljak.

S današnje, 234. sjednice Vlade Republike Hrvatske, u Sabor je upućen Prijedlog zakona o osiguranju depozita. Ministar financija Boris Lalovac, obrazložio je da je riječ o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, te se dodatno uređuju pojedina područja sustava osiguranja depozita. Ministar je istaknuo da će se predloženim Zakonom značajno poboljšati pristup sustavima osiguranja depozita zahvaljujući proširenom opsegu pokrića. Naime, u prihvatljive depozite sada spadaju i depoziti srednjih i velikih trgovačkih društava.

U zaštitu se, također, uključuju i depoziti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dana nastupa osiguranog slučaja ne iznosi više od 3.750.000 kuna. Nadalje, uvode se kraći rokovi isplate – smanjenje roka isplate osiguranih depozita s današnjih 20 radnih dana, postupnim smanjivanjem na 15 radnih dana, pa do samo 7 radnih dana od 2024. godine. Ministar Lalovac kao novost u Prijedlogu zakona, posebno je istaknuo prebacivanje obveze financiranja sa poreznih obveznika na kreditne institucije.
 
U Sabor je također upućen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Ministar financija Lalovac napomenuo je da se ovime potvrđuje donesena Uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. „Vraća se stambena štednja, sada samo prema novim formulama, odnosno uvodi se varijabilni postotak državnih poticajnih sredstava“, obrazložio je ministar i dodao da se hrvatskim građanima koji štede u stambenim štedionicama vraćaju poticajna sredstva.
 
Obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je kako se u okviru racionalizacije broja agencija, Agencije za vodne putove ukida, odnosno spaja se s Hrvatskim vodama, što će dovesti do 10 milijuna kuna uštede u državnom proračunu.
 
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić predstavio je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama. U svrhu provođenja postupka razduživanja društava Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka-Zagreb, d.o.o. putem inicijalne javne ponude, predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o cestama predviđa se mogućnost da se, radi zaštite i ostvarenja strateškog interesa Republike Hrvatske, određeni poslovi koje obavljaju Hrvatske autoceste, povjere posebnim zakonom društvu Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine, koje su Hrvatske autoceste osnovale radi pružanja usluga naplate cestarine i obavljanja radova održavanja autocesta i objekata s naplatom cestarine.

Ministar Hajdaš Dončić izvijestio je da se na prijedlog ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića prvi put u zakon uvode izmjene kojima se uređuje pitanje plaćanja zimske službe za nerazvrstane ceste na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja. Zimska služba financirat će se u omjeru od 50 posto troškova iz dijela naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih cesta. Financiranje zimske službe uredit će se ugovorom između Hrvatskih cesta d.o.o. i jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja, a iznos troškova, način uplate sredstava i nadzor korištenja sredstava propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za regionalni razvoj.
 
Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić predstavila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu. Naime, stupanjem na snagu tada novog Zakona o doplatku za djecu, 1. siječnja 2002., ukinuto je pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjima zdravlja osobama starijima od 27. godine života. „Mi to pravo sada vraćamo“, kazala je potpredsjednica Opačić. Predloženim zakonom omogućit će se ostvarivanje prava na doplatak za djecu s težim i teškim invaliditetom i nakon navršene 27. godine života sve dok taj invaliditet postoji, te će se omogućiti ostvarivanje prava na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja korisnicima koji su ostvarili doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi do stupanja na snagu ovoga Zakona, a pravo im nije prestalo do stupanja na snagu ovoga Zakona, i to sve dok sve dok postoji teže oštećenje zdravlja.
 
Raspravljalo se i o Prijedlogu zakona o zakladi "Hrvatska za djecu". „S obzirom da su se od trenutka osnivanja Zaklade do danas znatno promijenile ukupne društvene okolnosti, ovim se zakonom mijenja određeni djelokrug Zaklade“, obrazložila je potpredsjednica Vlade Opačić. Naime, Zaklada je dosada dobro funkcionirala, no rad i ciljevi Zaklade te vrsta naknada kojima se svrha Zaklade ostvaruje, prilagođavaju se aktualnim potrebama djece i obitelji. Također je istaknuto da se predloženim zakonom ujedno nastoje povećati prihodi Zaklade od donacija pravnih i fizičkih osoba, čemu bi trebalo pridonijeti osnivanje donatorskih povjerenstava. Potpredsjednica Opačić ujedno je predstavila i Izvješće o radu iste Zaklade za 2014. godinu istaknuvši da se radi o „zaista dobroj zakladi, a ovim zakonom omogućit će joj se širenje i prostor za dodatna sredstva“.
 
Donesena je Odluka o neprihvaćanju obvezujuće ponude za kupnju dijela vlasničkog udjela u društvu Imunološki zavod d.d. Na objavljeni Oglas za javno prikupljanje ponuda za prodaju cijelog državnog portfelja dionica odnosno 163.373 dionice ili 73,41 posto udjela u temeljnom kapitalu Društva pristiglo je osam pisama namjere potencijalnih investitora. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak pojasnio je da je Centar za restrukturiranje i prodaju proveo postupak prikupljanja obvezujućih ponuda, uputivši Poziv za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica društva Imunološki zavod d.d. svim potencijalnim investitorima koji su u prvom krugu iskazali interes odnosno poslali pismo namjere.

Do isteka roka za podnošenje ponuda 25. ožujka 2015. godine pristigla je samo jedna obvezujuća ponuda, i to ona od društva Visia Croatica d.o.o. „Nakon analize ponude obavili smo konzultacije s Upravom i sindikatima Društva i njihov zaključak je bio da predložena ponuda ne može dugoročno osigurati opstojnost Imunološkog zavoda“, kazao je. Iako ponuda zadovoljava sve formalne uvjete iz ponudbene dokumentacije, pokazale su se izvjesne nedorečenosti i nepoznanice u sadržaju Plana poslovanja, ulaganja i razvoja društva Imunološki zavod d.d., koji je sastavni dio ponude. Podsjetio je da je Imunološki zavod prije dvije godine i pol izgubio dozvolu za rad, zato što se 20 godina nije uložilo u Imunološki zavod i nisu uvedeni standardi koji se pojavili u Republici Hrvatskoj.

„Da Imunološki zavod ima dozvolu za rad, nama ne trebaju partneri i oni su potpuno održivi“, rekao je. Ministar Vrdoljak smatra da su zbog nemara i neodgovornosti svih prethodnih uprava i vlada radnici Imunološkog zavoda dovedeni u situaciju da ne rade. „Ne raditi, a tražiti da se razvija i investira, a nije se investiralo kada se radilo, u najmanju je ruku vrhunsko politikantstvo i neodgovornost naših prethodnika“, dodao je i istaknuo: „Ono što je pred nama da hitno nađemo model isplate plaće radnicima Imunološkog zavoda“. Izrazio je nadu da će Zavod u idućih mjesec i pol dana uspjeti vratiti dozvolu za rad, pojasnivši da to ovisi o HALMED-u (Agencija za lijekove i medicinske proizvode). „Potom ćemo u miru, bez pritiska isplate plaća, donijeti odluku o budućnosti Imunološkog zavoda“, zaključio je ministar Vrdoljak.
 
Vlada je prihvatila Prijedloga dodatka Sporazumu za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, kojim se produljuje primjena Sporazuma do 31. srpnja 2015. godine, i to za one vjerovnike koji ispune i potpišu obrazac izjave Vjerovnika za pristup Dodatku Sporazumu. Navedeno se predlaže s obzirom na to da je određeni broj vjerovnika iskazao interes za produljenje primjene Sporazuma, a posebice oni vjerovnici koji su pristupili u posljednjim danima mjeseca lipnja i oni koji su se službeno očitovali Ministarstvu socijalne politike i mladih o namjeri pristupanja Sporazumu, ali i o nemogućnosti da učine isto do 30. lipnja 2015. godine. „Pridružila su se još dva velika vjerovnika - Zagrebački holding i Croatia osiguranje i smatramo da treba produžiti rok još mjesec dana“, kazala je potpredsjednica Vlade Milanka Opačić.
 
Dopunjena je i Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, na način da se od plaćanja sudskih pristojbi oslobađaju osobe koje sudu podnose prijedlog za odgodu ovrhe za osnove za plaćanje za koje je ovršenik podnio ovrhovoditelju Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe na temelju Sporazuma, a ovrhovoditelj je podneseni Zahtjev odobrio i suglasio se s odgodom ovrhe na rok od jedne godine od dana odobrenja Zahtjeva. Potpredsjednica Opačić najavila je kompletnu analiza otpisa duga krajem srpnja.
 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar predstavio je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016. Pravo na sufinanciranje u visini 50 posto od cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i korisnici pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Ministar Mornar pojasnio je kako je riječ o ukupno 18,5 milijuna kuna za najmanje 26 tisuća korisnika, pojasnivši kako je u to uključeno i 100 postotno sufinanciranje udžbenika za učenike koji to pravo ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
 
Između ostalog, prihvaćen je amandman Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima te je dana prethodna suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Također, dana je i prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade