Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja

KLASA:112-01/14-04/02
URBROJ:50403-03-14-43
Zagreb, 30. srpnja 2014.

Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12), donosim sljedeću

O D L U K U

1. Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom  javnom natječaju za prijam u državnu službu u Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, objavljen u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 76 od 18. travnja 2014. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. namještenik/ica III. vrste – kuhar 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca u Službi za opće i tehničke poslove, Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora, Odjeljak kuharstva, na način da se točka 2. briše u cijelosti.

2. Postupak prijama iz točke 1. ove Odluke djelomično se obustavlja, a sukladno članku 50.b stavku 1. Zakona o državnim službenicima iz razloga što je izabrana kandidatkinja odustala od zapošljavanja na radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj.

3. Ova odluka će biti objavljena na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Vlade Republike Hrvatske.


O b r a z l o ž e n j e

Ured je dana 23. svibnja 2014. godine izabrao kandidatkinju koja je jedina ostvarila prolazni rezultat u cjelokupnom postupku testiranja znanja i vještina na  javnom  natječaju koji je bio objavljen dana 18. travnja 2014. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 76 radi popune namješteničkog radnog mjesta III. vrste – kuhar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Budući da je izabrana kandidatkinja odustala od zapošljavanja na radnom mjestu za koje je raspisan javni natječaj, ispunjen je uvjet za djelomičnu obustavu postupka sukladno članku 21. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

                                                                                                                     
                                                                                                         RAVNATELJ 


                                                                                                         Zvonko Matišić