181. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                    

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave                                            

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                

4.    Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

5.    Izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru za razdoblje od 30. rujna 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine                          

6.    Prijedlog provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine                

7.    Prijedlog protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja                 

8.    Prijedlog uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "ulaganje za rast i radna mjesta"                        
9.    Godišnje izvješće Financijske agencije za 2013. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                        

10.    Prijedlog izmjena i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije                          

11.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Deutsche Bank AG, London Branch, u iznosu od 400.000.000,00 eura, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
    
b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 400.000.000,00 eura                           

12.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Deutsche Bank AG, London Branch, u iznosu od 150.000.000,00 eura, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza
    
b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 150.000.000,00 eura                            

13.    a)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za restrukturiranje i prodaju za kreditno zaduženje kod ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka

b)    Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju                               

14.    a)    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih     potreba osnovnog školstva u 2014. godini
    
b)    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini                

15.    15.1.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1121/3, upisane u zk.ul.br. 520 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.2.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine k.č.br. 1494/2, upisane u zk.ul.br. 150 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.3.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1495/1, upisane u zk.ul.br. 446 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.4.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1495/3, upisane u zk.ul.br. 446 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.5.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1607, upisane u zk.ul.br. 446 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju    
    
15.6.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 600 upisane u zk. ul. 198 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.7.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 676/1 upisane u zk. ul. 464 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.8.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 704/1 upisane u zk. ul. 198 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju
    
15.9.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnina u k.o. Konjsko, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju                   

16.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma Marina Kaštela                                            

17.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije                                        

18.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije                                

19.    Prijedlog odluke o potvrđivanju Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom                

20.    Izvješće o poslovanju i izvršenju financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2013. godinu             

21.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2025. godine za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite subjektima malog gospodarstva                            

22.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:

a)    Gradu Sisku kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar

b)    Općini Mošćenička Draga kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka
                                                   
23.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za srpanj 2014. godine                      

24.     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije Otvorene sjednice Stalnog tehničkog odbora Europske komisije za kontrolu slinavke i šapa 2014. godine
                                                      
25.    a)    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine

b)    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.            


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlog stajališta za izvanredni sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 5. rujna 2014. godine                            

2.    a)    Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 11. srpnja 2014. godine br. 2014/2150 u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Direktive
    
b)    Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 11. srpnja 2014. godine br. 2014/2163  u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa Provedbene direktive                                   

3.    Upravni spor tužitelja PRIRODNI PLIN d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa opunomoćenik Josip Madirazza, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Madirazza & Partneri iz Zagreba, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništenja odluke o opskrbljivaču od 27. veljača 2014. godine                          

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.