187. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog uredbe o vojnom graditeljstvu                                                  
 
2.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi                                                                                      
 
3.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje                                                                                     
 
4.         Prijedlog odluke o provođenju dubinske analize rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske                                                                                         
 
5.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013., RC.1.1.05-0091(„Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“), za potrebe provedbe projekta CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO
                                                                                                                                    
 
6.         Prijedlog odluke o zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi osiguranja financijskih sredstva za provedbu programa mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže te osiguranja provedbe praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže                                                    
 
7.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj vježbi „PLATINIUM WOLF 15“
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Pružne građevine d.o.o., kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, radi zaključenja Ugovora o kratkoročnom limitu                                                                                                                          
 
9.         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 5917, površine 63 m2, zk.ul.br. 4346/A, k.o. Zaprešić                                                                                                                 
 
10.       Prijedlog odluke o određivanju poslovne adrese Zavoda za unapređivanje zaštite na radu                                                                                                                            
 
11.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo                                                       
 
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmijeni informacija o financijskim računima, te potpisivanju Izjave u svrhu pristupanja Mnogostranom sporazumu                                                   
 
13.       Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Vrgorca                        
 
14.       Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
 
a)         Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova
b)         Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
 
 
15.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica                                                                                                  
 
16.                   Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i ljudske mobilnosti Republike Ekvadora o uspostavi mehanizma bilateralnih konzultacija                                                                                                                   
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         dr. sc. Furia Radina, u vezi s utvrđenom visinom koncesijske naknade društvu Tehnomont d.d. iz Pule                                                                              
b)         Ivana Šimunovića, u vezi s troškovima dizajniranja i izrade vizualnog identiteta Vlade Republike Hrvatske.   Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 23. i 24. listopada 2014. godine, u Bruxellesu                                                                
 
2.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI); 28. listopada 2014. godine
                                                                                                                                   
3.         Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa za 2013. godinu                                                
 
4.       Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj  
 
5.       Kadrovska pitanja
 
6.       Informacije, pitanja i prijedlozi.


 Prijedlog zapisnika i materijali za točke 1., 2., 3., 4., i 5. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

                                               
 
 
 
                                                                                                  
 
 
                                                                                                   

Dokumenti