190. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.         a)         Nacrt prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                     
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                       
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                         
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                        
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                  
 
6.         Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj                                          
 
7.         Prijedlog odluke o nabavi roba i usluga potrebnih za opskrbu i zbrinjavanje stanovništva poplavljenog područja Vukovarsko-srijemske županije              
 
8.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode nastale u studenom 2013. i veljači 2014. godine u Republici Hrvatskoj                                                                                                             
 
9.         Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Hrvatskom savezu udruga za osobe s mentalnom retardacijom                                                                                          
 
10.       Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske                                  
 
11.       Prijedlog odluke o odobrenju sudjelovanja Ministarstva branitelja u završetku projekta izgradnje stambene zgrade u Osijeku, radi stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata                                                                                    
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu
            b)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu                                          
 
13.       Prijedlog odluke o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti                                                                              
 
14.      

14.1.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 2395 upisane u zk.ul.br. 205 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.2.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 690 upisane u zk.ul.br. 198 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.3.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 700 upisane u zk.ul.br. 158 k.o. Prugovo, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.4.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1734/1 upisane u zk.ul.br. 440 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.5.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1000 upisane u zk.ul.br. 513 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.6.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1001 upisane u zk.ul.br. 513 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju

14.7.    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 1121/5 upisane u zk.ul.br. 520 k.o. Sutina, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju                                                                                      
 
15.       a)         Prijedlog odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice
            b)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja        

16.       a)         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste LC 58022, k.č.br. 7736, površine 339 m², k.č.br. 7737, površine 2416 m² i k.č.br. 7853, površine 4068 m², zk.ul.br. 1847, u k.o. Brod na Kupi

            b)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 1863/1, površine 413 m2, zk.ul.br. 28, k.o. Kotoriba    
                                                                              
17.       Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit                                                                                                                             

18.       Prijedlog uredbe o objavi Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju koji se odnosi na Višekorisnički program za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu                                                          
 
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja dr. sc. Mirele Holy, u vezi s:
19.1.    genetskim inženjeringom u proizvodnji poljoprivrednih usjeva te hrane za ljude i životinje                                                                                                    
19.2.    navodnom diskriminacijom na radnom mjestu zbog spolne orijentacije
19.3.    lošim stanjem na poljoprivrednom imanju u Pavlovcu, Općina Veliki Grđevac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji                                                        
19.4.    intenzitetom regionalnih potpora                                                                
19.5.    održavanjem cesta i pristupnih puteva na području Nacionalnog parka Plitvička jezera                                                                                               
19.6.    prostornom devastacijom Bribirske obale.    

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.       Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za gospodarska i financijska pitanja (ECOFIN); 7. studenoga 2014. godine                                                                                                       
b)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 10. studenoga 2014. godine
                                                                                                                        
2.       Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, od 11. srpnja 2014. godine, u vezi s regulatornim zahtjevima koji se tiču Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe                                     
 
3.       Kadrovska pitanja
 
4.       Informacije, pitanja i prijedlozi.