215. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o poljoprivredi (EU) 

2.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima 

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu 

4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju 

5.    Nacrt prijedloga zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

6.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

7.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

8.    Posebno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezano za zaštitu prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

9.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere 

10.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 41065, za k.č.br. 679/4, površine 389 m2, k.č.br. 679/5, površine 109 m2, k.č.br. 679/6, površine 6470 m2 i k.č.br. 679/7, površine 815 m2, zk.ul.br. 259 u k.o. Sapna 

11.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Popisa robe vojne namjene,  obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU) 

12.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenata

13.    Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2015. godinu 

14.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka 

15.    Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica društva Končar-Elektroindustrija d.d., Zagreb

16.    Prijedlog uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet 

17.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"  (EU)

18.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplatu novčane naknade i troškova postupaka u predmetu Ivinović protiv Republike Hrvatske 

19.     Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika    

20.    Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

    a)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona 
    b)    Prijedlog strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

21.    Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 

22.    Prijedlog odluke o imenovanju tijela nadležnog za nacionalni Schengenski informacijski sustav druge generacije (Ured N.SIS II) i uspostavi nacionalne kopije baze podataka Schengenskog informacijskog sustava druge generacije (EU)

23.    Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Republici Makedoniji

24.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana - WISE 

25.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

26.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

27.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju suorganizacije Sastanka stručnjaka Ujedinjenih naroda na temu Izvješća o globalnom održivom razvoju        

28.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

28.1.    Dragutina Lesara, u vezi s podacima o evidentiranoj državnoj imovini u kategoriji elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
28.2.    Dragutina Lesara, u vezi s popisom nekretnina u državnom vlasništvu i drugom državnom imovinom obuhvaćenom strateškim investicijskim projektima
28.3.    Dragutina Lesara, u vezi s poduzetim mjerama koje su predviđene Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine 
28.4.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa zaustavljanjem, od strane policijskih službenika, sudionika u prometu koji nisu počinili prometni prekršaj 
28.5.    Petra Baranovića, u vezi s privatizacijom hotelsko-turističkog poduzeća
Primošten 
28.6.     Đurđice Sumrak, u vezi s brojem osoba s invaliditetom zaposlenih u Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima, uredima Vlade Republike Hrvatske, agencijama i zavodima

Materijali za točku 15. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za konkurentnost (COMPET); 2. i 3. ožujka 2015. godine 

2.    a)    Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu

        b)    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu    

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.