225. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni  red  otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (EU)

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU) 

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

4.    Prijedlog smjernica za uređenje sustava agencija, zavoda, fondova, centara i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima 

5.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine (EU)

6.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na: 

        a)    Prijedlog zaključka o provedbi prethodne rasprave radi zakonskoga zaustavljanja ovrha, pljenidaba i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu, a u kojoj stanuju (predlagatelj: Klub zastupnika HDSSB-a) 
        b)    Prijedlog zaključka o obustavi ovršnih postupaka i deložacija pokrenutih od strane austrijskih banaka Reiffeisen grupe (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada) 
        c)    Informaciju o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, temeljem Zakona o financijskom poslovanju u razdoblju od 1.10.2012.– 31.12.2014. (predlagatelj: Klub nezavisnih ljevičara)
7.    Prijedlog izmjena Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine 

8.      a) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
         b) Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

9.      a)    Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnina označenih kao k.č.br. 2081, k.č.br. 2082 i k.č.br. 2101/3, upisanih u zk.ul.br. 2503 u k.o. Dubrovnik, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom  izvlaštenju
        b)Prijedlog odluke o stupanju u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 2065/5, upisane u zk.ul.br. 2694 u k.o. Dubrovnik, nekretnina označenih kao k.č.br. 2078, k.č.br. 2086, k.č.br. 2087 i k.č.br. 2088, upisanih u zk.ul.br. 2601 u k.o. Dubrovnik te nekretnina označenih kao k.č.br. 2079 i k.č.br. 2084/1, upisanih u zk.ul.br. 367 u k.o. Dubrovnik, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom  izvlaštenju
      c) Prijedlog odluke o obustavi postupka stupanja u posjed nekretnine označene kao k.č.br. 2014, upisane u zk.ul.br. 1715 u k.o. Dubrovnik, te nekretnina označenih kao k.č.br. 2084/2 i k.č.br. 2085, upisanih u zk.ul.br. 1075 u k.o. Dubrovnik, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom  izvlaštenju

10.    Prijedlog odluke o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu 

11.    Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena 

12.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za 2015. godinu, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe, te za prenesene neizvršene obveze iz 2014. godine 

13.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem provedenog postupka javne nabave poštanskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

14.    Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini 

15.    Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2014. godinu 

16.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za ožujak 2015. godine 

17.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera    

18.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede 

19.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću  za zaduženje kod trgovačkog društva Duropack Belišće d.o.o., Belišće za financiranje kupnje nekretnine „Vatrogasni dom i gospodarsko dvorište u ul. Željeznička“

20.    Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:

     a) Konačni prijedlog zakona o zaštiti novčarskih institucija 
     b) Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori    

21.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Dodatka br. 1. Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu – 3. dio 

22.    Prijedlog odluke o darovanju medicinske opreme Islamskoj Republici Afganistanu

23.    Prihvaćanje pokroviteljstava Vlade Republike Hrvatske nad:

        a) 10. konvencijom hrvatskih izvoznika i 8. dodjelom nagrada najboljim izvoznicima „Zlatni ključ“
             (Zagreb, 1. lipnja 2015. godine)
        b) Investicijskom konferencijom „INVEST HR“ (Zagreb, 25. svibnja 2015. godine) 
        c) 7. dodjelom nagrade Zlatna bilanca (Zagreb, 20. svibnja 2015. godine) 

24.   Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

        24.1.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa stavljanjem novog tipa baznog inzulina na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
        24.2.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s odlaganjem zamjenskog industrijskog kamenog agregata za proizvodnju betona i asfalta u Biljanima Donjim 
        24.3.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s Partnerstvom za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP)
        24.4.    Branka Hrga, u vezi s odobrenom količinom trupaca za potrebe hrvatskih drvoprerađivača    
        24.5.    Nenada Pleše, u vezi s pravom prvenstva u nabavljanju različitih tipova i vrsta drveta iz drvne mase, koja je namijenjena tržištu, iz šuma s brdsko-planinskih područja, za fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom području

25. 
     a)    Prijedlog nacionalnog programa reformi                
     b)    Prijedlog odluke o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedba smanjenja parafiskalnih nameta                     

26.  Prijedlozi mjera za smanjenje prekomjernog deficita:
       a)    Prijedlog odluke o mjerama privremene obustave izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                    
       b)    Prijedlog odluke o provedbi mjera trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske uključenih u sektorizaciju države u okviru smanjenja prekomjernog deficita
       c)    Prijedlog odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima                                                 


  Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2015. godinu (vrlo tajno)

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog izvješća o provedbi simulacijske vježbe Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora o upravljanju u krizama CMX15 (ograničeno)

3.    a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
       b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.