226. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2018.

2.    Nacrt prijedloga zakona o osobnoj iskaznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

5.    Prijedlozi izvješća na Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske:

a) u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u provedbi zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranskom moru (predlagatelji: 41 zastupnik Kluba zastupnika HDZ-a) 

b) zbog provedbe projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu (predlagatelji: 19 zastupnika u Hrvatskome saboru)

6.    Prijedlog odluke o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020. (EU)

7.    Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

8.    Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za internacionalizaciju obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2016. godine (EU)

9.    Prijedlog zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana (predlagatelji: Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke – Reformisti, Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada, Klub zastupnika nezavisnih ljevičara i nezavisna zastupnica Jadranka Kosor) - davanje mišljenja Hrvatskome saboru

10.    Godišnje izvješće o obrani za 2014. godinu 

11.    Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2014. godinu 

12.    Godišnje izvješće o provedbi utvrđene politike, planova i propisa u svezi s nadzorom i zaštitom prava i interesa Republike Hrvatske na moru za 2014. godinu 

13.    a)    Godišnje izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2014. godinu 
          b)    Godišnje izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014. godinu 

14.    Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 

15.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima 

16.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 50122, k.č.br. 2275/4, površine 37 m2, k.č.br. 2275/5, površine 51 m2, k.č.br. 2275/6, površine 131 m2 i k.č.br. 2274/4, površine 24 m2, zk.ul.br. EL.I u k.o. Kršan

17.    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za izdavanje bankarskih garancija za osiguranje avansnih uplata kupca Algoma Central Corporation, St. Catharines, Canada, za Nov. 732 i 733, a čiju gradnju je ugovorilo društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d.

18.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:

a)    Gradu Cresu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb 
b)    Gradu Karlovcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
c)    Gradu Solinu za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split 

19.    Prijedlog odluke o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske 

20.    Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

21.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

22.    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:

    a)    Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, radi pružanja humanitarne pomoći  Ukrajini u robi i organizaciji prijevoza
    b)    Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presuda Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta

23.    Prijedlog zaključka u vezi s imenovanjem izaslanstva Republike Hrvatske na 104. zasjedanju Međunarodne konferencije rada (Ženeva, 1. do 13. lipnja 2015. godine)

24.    Prijedlog zaključka u vezi s Ugovorom o suradnji na provedbi projekta „Revizija i ažuriranje Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Hrvatskoj“, između Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode 

25.    a)     Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Administrativnog i tehničkog provedbenog sporazuma Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu – ATIA
         b)     Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga djelovanja s ciljem pristupanja Republike Hrvatske Ugovoru o Europskom informacijskom sustavu o vozilima i vozačkim dozvolama (EUCARIS), Izjave o prihvaćanju načela EUCARIS-a od strane ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Izjave o prihvaćanju za korištenje aplikacije EUCARIS Salzburg od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

26.    Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći stradalima u potresu u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal 

27.    Programski i financijski izvještaj Zaklade „Hrvatska kuća – Croatia House“ za 2014. godinu

28.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

    a)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja  
    b)    Nenada Pleše, u vezi s dostavom određenih podataka o stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske
                             

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC–Trade); 7. svibnja 2015. godine 

2.    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj (ograničeno)

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti