229. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog djela sjednice:


1.     a) Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 

        b) Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu


2. Nacrt prijedloga strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine


3. Nacrt prijedloga zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)


4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o europskom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


6. Izvješće o provedbi revidiranog Schengenskog akcijskog plana za 2014. godinu 
 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Cargo d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika

8.   a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza

      b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza

      c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza

      d) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza 
 

10. a) Prijedlog odluke o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

       b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem provedenog postupka javne nabave najma IBM softvera za središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

11. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (EU)

12. Prijedlog odluke o otpisu duga s osnove kamata dužnicima-fizičkim osobama

13. a) Godišnje izvješće za 2014. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)

       b) Godišnje izvješće za 2014. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

       c) Godišnje izvješće za 2014. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Europske investicijske banke (EIB)

       d) Godišnje izvješće za 2014. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) 

14. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vezano za Projekt financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju
      b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Citibank uz garanciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Senju za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka

16. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

      a) Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine (predlagatelj: Klub nezavisnih ljevičara)
      b) Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da obavijesti Hrvatski sabor o poduzetim radnjama nadležnih ministarstava i institucija po pitanju kredita Raiffeisen zadruga iz Austrije kako bi se spriječile nelegalne ovrhe i deložacije (predlagatelj: Klub zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke - Reformisti)
      c) Izvješće o radu pravobranitelj ice za djecu za 2014. godinu
      d) Izvješće o radu pravobranitelj ice za osobe s invaliditetom za 2014. godinu
      e) Izvješće o radu pravobranitelj ice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

20. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

      a) Konačni prijedlog zakona o osobnoj iskaznici
      b) Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
      c) Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o gospodarskoj suradnji

22. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

       22.1. dr. se. Mirele Holy, u vezi s trošenjem sredstava na konzultantske i marketinške usluge u društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.
       22.2. dr. se. Mirele Holy, u vezi s uvozom piva proizvedenog od industrijske konoplje
       22.3. Dragutina Lesara, u vezi s Partnerstvom za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP)
       22.4. Gorana Beusa Richembergha, dopunsko zastupničko pitanje u vezi s pravima i naknadama koje ostvaruju osobe s invaliditetom temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske
       22.5. dr. se. Mirele Holy, u vezi s najavom provedbe projekta LNG terminala, koji bi se trebao graditi u Tršćanskom zaljevu
       22.6. dr. se. Mirele Holy, u vezi sa upućivanjem u proceduru novog Zakona o javnoj nabavi
       22.7. dr. se. Mirele Holy, u vezi s radom društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE)
       22.8. Ivana Simunovića, u vezi s revitalizacijom ruralnih dijelova Republike Hrvatske
       22.9. doc. dr. se. Gorana Marica, u vezi s prodajom monetarnog zlata stečenog u podjeli imovine bivše SFRJ
       22.10. Josipa Đakića, u vezi s potporama organizacijama civilnog društva
       22.11. Jasena Mesića, u vezi s korištenjem službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica i troškova reprezentacije u tijelima državne uprave
       22.12. Sunčane Glavak, u vezi s troškovima promidžbe i informiranja (reklame, reklamni oglasi, spotovi i drugi načini oglašavanja).

Dopunske točke:

23. Prijedlog odluke o osnivanju Organizacijskog odbora za organizaciju i provedbu središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

24. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

 

Dnevni red zatvorenog djela sjednice:


1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC - Development); 26. svibnja 2015. godine

2.    a) Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27.
ožujka 2015. godine br. 2015/2016, u vezi s istragama i sprečavanjem nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu
       b) Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. ožujka 2015. godine br. 2014/2255, u vezi s pružanjem poštanskih usluga
       c) Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. ožujka 2015. godine br. 2015/4023, u vezi s otpadom

3. Prijedlog odluke o deklasifikaciji Zaključka o prihvaćanju Izvješća o potraživanjima društva RIZ - Odašiljači d.d., Zagreb i Lavčević d.d., Split, temeljem Ugovora o pitanjima sukcesije (povjerljivo)

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

6. Dopunska točka: Prijedlog odluke o materijalnim sredstvima (povjerljivo)