230. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

2.    a) Nacrt prijedloga zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 
        b) Nacrt prijedloga zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3.    a) Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
        b) Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

4.    Prijedlog odluke o donošenju Strateškog plana razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015. - 2020. 

5.    Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu 

6.    Izvješće o radu probacijske službe za 2014. godinu

7.    a)  Izvješće o radu Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva, za razdoblje od listopada 2013. do ožujka 2015. godine
       b)  Izvješće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva o provedbi Akcijskog plana podrške izvozu 2014.–2015., za razdoblje od svibnja 2014. do ožujka 2015. godine

8.    Izvješće Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje o provedbi Akcijskog plana za kontrolu malog i lakog oružja za 2014. godinu 

9.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HNS-a u Hrvatskome saboru)
b)    Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever (predlagateljica: Sunčana Glavak, zastupnica u Hrvatskome saboru)
c)    Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu

10.    Prijedlog poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske 

11.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

12.    Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci 

13.    Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave 

14.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o darovanju Udruzi branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata, Zagreb, „Stare streljane“ u Zagrebu

15.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u vezi s formiranjem građevne čestice za stambenu zgradu izgrađenu na k.č. br. 3206/1 k.o. Centar u Zagrebu 

16.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Dubrovnik, za raspolaganje nekretninom - zemljištem radi davanja u zakup putem javnog natječaja

17.    a)    Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
          b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije    
    
18.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

19.    a)  Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
          b)  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu 

20.    Prijedlog odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu – Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost 

21.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za travanj 2015. godine 

22.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presude i odluka Europskog suda za ljudska prava u 5 predmeta 

23.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroka o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu

24.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

    24.1.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s kreditnim zaduženjem društva Hrvatske ceste 
    24.2.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s plaćanjem poreza na dobit od strane neprofitnih organizacija 
    24.3.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa sklapanjem određenih ugovora i besplatnim ustupanjem energetskih podataka 
    24.4.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa zaštitom od bakterije Xylella fastidiosa 
    24.5.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s otkazom ugovora o radu zaposlenicima društva AKD – Zaštita d.o.o.
    24.6.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s ostvarivanjem prava na dokup radnog staža, te ostvarivanjem prava na mirovinu 
    24.7.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s radom Javne ustanove Nacionalni park Mljet 
    24.8.    Ante Sanadera, u vezi s iznosom zaštićene najamnine
    24.9.    Ade Damjanac, u vezi s novčanim sredstvima uloženima u realizaciju projekata u Istarskoj županiji za razdoblje od 2012. do 2014. godine
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:


1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir), (COMPET); 28. i 29. svibnja 2015. godine 

2.    a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
        b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu

3.    Kadrovska pitanja

4.    Informacije, pitanja i prijedlozi.