234. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o osiguranju depozita, s Nacrtom konačnog prijedloga 
zakona (EU)                                                   

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje                                          

3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda                                               

4.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama     

5.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                 

6.  a)    Nacrt prijedloga zakona o zakladi "Hrvatska za djecu", s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                 
     b)   Izvješće o radu Zaklade "Hrvatska za djecu" za 2014. godinu         

7.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (EU)                                       

8.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona    
                                                  
9.    Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2014. godinu − davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                          

10.    Prijedlog odluke o neprihvaćanju obvezujuće ponude za kupnju dijela vlasničkog udjela u društvu Imunološki zavod d.d.                             

11.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije „TRITON“ u Sredozemlju
                                                
12.    Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije                  

13.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine        

14. a)  Prijedlog odluke o prihvaćanju Prijedloga dodatka Sporazumu za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
    
    b)  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima                     

15.    Prijedlog odluke o isporuci robe iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu, za potrebe humanitarnih paketa i prehranu stanovništva u javnim kuhinjama na području istočne Slavonije poplavljenom u svibnju 2014. godine                 

16.    Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.                               

17.    Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u 17−toj nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)                               

18.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku     

19.    Prijedlog uredbe o provedbi Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi                                     

20.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za nabavu automobila                                         

21.    Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:

a)    Gradu Pagu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
b)    Gradu Belišću za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu
c)    Gradu Belišću za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata                               

22.    Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2014. godinu       

23.    Godišnje izvješće o radu Agencije za opremu pod tlakom za 2014. godinu      

24.    Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu                           

25.1.    Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru 
25.2.    Prijedlog odluke o poništenju dijela postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru 
25.3.    Prijedlog rješenja o odbijanju ponude Fanite Lahalo pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru 
25.4.    Prijedlog rješenja o odbijanju ponude Ljiljane Bebek, vlasnice obrta Bebek, pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru             
25.5.    Prijedlog odluke o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 
25.6.    Prijedlog odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 
25.7.    Prijedlog odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 
25.8.    Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora     
25.9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 
 25.10.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora                       

26.    Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC 205, k.č.br. 3203/2 u k.o. Klanjec                           

27.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za svibanj 2015. godine                       

28.  a)    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
        b)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje                                  

29.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na: 

a)    Konačni prijedlog zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
b)    Konačni prijedlog zakona o računovodstvu                       
c)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama
d)    Konačni prijedlog zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju     
         
30.    Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga za Europu (SHAPE) o razmjestivom KIS Modulu (DCM) F 1. NATO bojne veze na Plesu, Republika Hrvatska                                 

31.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja dr. sc. Mirele Holy:

a) u vezi s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora     
b) u vezi s pravima radnika u slučaju ozljede na radu

Materijali za točku 11. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Dopunske točke:

32.a)  Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

32.b)   Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

33.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice 

1. a)    Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Ureda Republike Hrvatske (tajno)
     b)    Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske (tajno) 
                                             
2. a)    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno) 
     b)    Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
                  
3. a)    Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
    b)    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                    

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.