238. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Republike Hrvatske konvenciji ECMWF-a o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i njome povezanim uvjetima, Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
3.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Popisa zakonodavnih i drugih prijedloga te politika Europske unije tijekom luksemburškog predsjedanja Vijećem Europske unije – Prioriteti Republike Hrvatske

4.         Prijedlog odluke o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

5.         Nacrt prijedloga odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Biokovo

6.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)      Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (predlagatelj: Ivan Šimunović, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)      Prijedlog zaključka za donošenje rješenja problema korisnika kredita u švicarskim francima (predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora)                                                                         
7.         Prijedlog odluke o nabavi roba strateških robnih zaliha koje nisu predviđene Bilancom strateških robnih zaliha radi potreba interveniranja na poplavljenim područjima i zaštiti od poplava, te povrata Republici Sloveniji
 
8.         Prijedlog odluke o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti
 
9.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa
 
10.       Izvješće o praćenju poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Siska i dinamike radova na modernizaciji postrojenja Rafinerije nafte Sisak u 2014. godini sa Zdravstvenim pokazateljima u Sisačko-moslavačkoj županiji – provedba Zaključka Hrvatskoga sabora
 
11.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu
                                                                                                                                        
12.       Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu za potrebe nacionalnih manjina

13.       a)      Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za
                     razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, za razdoblje od 2012. do
                     2014. godine
            b)      Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz
                     javnih izvora u 2014. godini                                                                        
 
14.       Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2012. do 2015. godine, za 2014. godinu       
 
15.       a)    Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2014. godinu             
            b)    Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu
 
16.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u k.o. Breza
 
17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar      
 
18.       a)     Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
            b)     Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
                                                                                                                               
19.       Prijedlog odluke o prestanku dijela koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
 
20.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 
21.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada i financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu                                                                                             
22.       Prijedlog odluke o namjeri davanja državnog jamstva u korist poslovnih banaka za kreditno zaduženje Kliničkog bolničkog centra Rijeka                                      
 
23.       a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tuhelj za zaduženje kod Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb
            b)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 
24.       a)      Prijedlog odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i
            tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o
            pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom
            b)       Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o Komisiji Vlade Republike
            Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i Liste
            arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima
            općina, gradova i županija                                                                           
 
25.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj
 
26.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju
 
27.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Kurdima u sjevernom Iraku, putem Ministarstva unutarnjih poslova Vlade Iračkog Kurdistana

28.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s planiranim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         a)    Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 28.
                    svibnja 2015. godine br. 2014/2209, u vezi s trošarinama
            b)    Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 18.
                    lipnja 2015. godine br. 2015/2039, u vezi sa sigurnosti željeznica              

2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti