241. sjednica Vlade Republike Hrvatske

 Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 
 
1.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije zbog njegove povrede          
 
2.         Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. godine                                                                                                                          
3.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                   
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o faktoringu                                         
 
5.        a)     Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2015. za razdoblje od travnja do lipnja 2015.
           b)      Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa reformi 2015. i posebnih preporuka Europske komisije za 2015.
           c)      Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru                                                   
 
6.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod                                                                                                                         
7.         Prijedlog odluke o dodatnim mjerama za ublažavanje financijskih teškoća dužnika koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate koje je pokrenula Hrvatska radiotelevizija      
                                                                                                                                            
8.         Prijedlog akcijskog plana za uspostavu i uređenje sustava plaća u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.                                                                                                             
 
9.         Prijedlog odluke o racionalizaciji troškova mobilne telefonije i vozila za korisnike središnje javne nabave                                                                                             
 
10.       Prijedlog odluke o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade   
                                                                                                                                
11.       Prvo privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini                  
 
12.       Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2014. godinu, s financijskim pokazateljima                                                                                               
                                                          
13.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine (EU)  
 
14.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine                                                                        
 
15.       Prijedlog odluke o davanju koncesije društvu GIS SINAC d.o.o., za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži                                                                  
 
16.       a)  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Croatia banke d.d., Zagreb, radi financijske konsolidacije društva i radi zbrinjavanja radnika     
            b)   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Croatia banke d.d., Zagreb, za kreditnozaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., radi
                  financijske konsolidacije društva i radi zbrinjavanja radnika       
 
17.       a)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Brodarski institut d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske konsolidacije i restrukturiranja društva
            b)   Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Brodarski institut d.o.o., radi provedbe financijske konsolidacije i restrukturiranja društva                 
 
18.       Prijedlog odluke o određivanju pravne osobe za zaštitu osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelje azila                                                                                                          
 
19.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih                                                                   
 
20.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno  zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za razdoblje od 2016. do 2018.  godine                                                                                                                      
 
21.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za lipanj 2015. godine                                                         
 
22.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja
 
23.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“                                         
 
24.       Prijedlog zaključka u vezi s Izmjenama utvrđivanja Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska    
 
25.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dodatka Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima
                                                                                                                                            
26.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Izmjene i dopune br. 1 Administrativnog sporazuma o Namjenskom fondu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za            obnovu i razvoj te Međunarodnog udruženja za razvoj u vezi s Partnerstvom više  donatora za infrastrukturni razvoj na Zapadnoj obali i u Gazi                                      
 
27.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XI zasjedanju Stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo                                                                     
 
28.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi sa znanstveno utemeljenim podacima o pobolijevanju i uzrocima smrti braniteljske populacije                                     
            b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s pravnom utemeljenošću traženja osobnih podataka putem tzv. KYC obrasca.                                                                    
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:    
   
                                                                                       
 
1.         a)        Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2014. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2014. godinu
            b)        Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2014. godine    
 
2.                     Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
 
3.         a)        Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova                                                                                                  
            b)         Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskih rješenja sporova                                                               
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
             b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                                                 
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.