244. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva 
                       
2.         Prijedlozi uredbi o:
            a)         izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju
            b)         izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima       
 
3.         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2015. godine, za 2014. godinu                              
 
4.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine                     
 
5.         Izmjene i dopune Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine                                                                         
 
6.         Prijedlog odluke o osiguranju sredstava u procesu preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u javnu ustanovu Imunološki zavod
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije                                                                    
 
8.         a)         Prijedlog uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine                                               
            b)         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište                                                            
 
9.         Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti:
a)         Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, za stjecanje nekretnine radi realizacije Projekta izgradnje Jedinice pedijatrijske djelatnosti - dogradnja zgrade Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
b)         Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana, za investicijsko ulaganje radi realizacije Projekta Rehabilitacija u zajednici – izgradnja objekta fizikalne rehabilitacije, te za sklapanje ugovora o financiranju Projekta s Fondom za obnovu i razvoj Grada Vukovara                                                                    

10.       Izvješće o radu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za 2014. godinu           
 
11.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt na Majni
b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist KfW IPEX-Bank GmbH, Franfurt na Majni, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o.                                                                   
 
12.       a)         Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena
            b)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva Urednost d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena                                                               
 
13.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar o izmjenama i dopuni Odluke od 24. veljače 2014. godine           
 
14.       Prijedlog odluke o ugradnji pijeska u regulacijsko-zaštitne vodne građevine: i to za rekonstrukciju i dogradnju nasipa i obaloutvrde Zoo-vrt u Osijeku, rekonstrukciju i izgradnju nasipa Sveti Đurađ-Viljevo te sanaciju obodnog nasipa za obranu od poplava naselja Karašica                                             
 
15.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane                                                                                      
 
16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za srpanj 2015. godine               
                                 
17.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
a)         Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za podmirenje financijske obveze izvođaču radova Strabag AG        
b)         Uredu za razminiranje za podmirenje troškova organizacije Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu u Dubrovniku                
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj investicijskoj korporaciji     
                                                           
19.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu, Škotska, Ujedinjena  Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija komparativne književnosti na  Odjelu za suvremene jezike i kulturu Sveučilišta u Glasgowu                                                                                                  
 
20.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode
                                                                                                                                                  
21.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola   
 
22.       Prijedlog odluke o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima                                              
 
23.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
  1. Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Kazahstan o vojnoj i vojno-tehničkoj suradnji                                         
  2. Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije, Ravnateljstva državne policije tijekom turističke sezone                                                                                                    
  3. Protokolom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o suradnji tijekom turističke sezone                                                                                                 
  4. Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Donjesaskog ministarstva unutarnjih poslova i sporta Savezne Republike Njemačke, Sjedišta državne policije o suradnji tijekom turističke sezone                                       
  5. Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Kosovo, Policije Kosova tijekom turističke sezone  
  6. Protokolom 7. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju.                                                                                 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske (tajno)                           
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                      
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti