121. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red sjednice
 
1.         Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2017. godini        
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o otocima                                                          
             
3.         Izvješće o rezultatima turističke godine                                                               
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
                                                                                                                                          
5.        Nacrt prijedloga zakona o članarinama u turističkim zajednicama                                                                                  
6.        Nacrt prijedloga zakona o turističkoj pristojbi                                                     
            
7.        Projekti vezani uz jadranske otoke:
 
7.1.      Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem pripreme i realizacije elektroenergetskih projekata na jadranskim otocima                                     
7.2.      Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem realizacije projekata vodnoga gospodarstva na jadranskim otocima                                                   
7.3.      Prijedlog zaključka u vezi s uspostavom učinkovitog sustava gospodarenja otpadom na jadranskim otocima                                                                   
7.4.      Prijedlog zaključka u vezi projekata zamjene podmorskih 110 kV kabela 
7.5.      Prijedlog zaključka u vezi s aktivnostima na realizaciji Projekta poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljica - Sućuraj - Drvenik - čvor Ravča                                        
7.6.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije križanja državne ceste DC116 i županijske ceste ŽC6280 na otoku Hvaru       
7.7.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije državne ceste DC100 na dionici Osor - Nerezine na otoku Lošinju                     
7.8.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije državne ceste DC105, dionica Snuga - Pudarica na otoku Rabu                                      
7.9.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije županijske ceste ŽC6191 Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol i Projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC67236 Milna – Uvala Lučice – Uvala Smrka na otoku Braču
7.10.    Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno - otok Čiovo" s pristupnim cestama i TS 10-20/0.4 kV Čiovo-13 (most) s priključnim 20 kV kabelom
7.11.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom I. faze Projekta unaprjeđenja cestovne mreže otoka Čiova                                                                                
7.12.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove državne ceste DC117 na dionici odvojak za Rukavac - Vis na otoku Visu                    
7.13.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje obilaznice Grada Visa, produljenje lokalne ceste LC67212 od raskrižja s lokalnom cestom LC67213 prema lokaciji "Češka vila" na otoku Visu                              
7.14.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove državne ceste DC120 na otoku Mljetu                                                                                       
7.15.    Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sućuraj
7.16.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, podizanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga stanovnicima otoka Hvara, unaprjeđenje kvalitete života i skrbi za stare i nemoćne osobe te obogaćivanje turističke ponude pružanjem usluga u zdravstvenom turizmu          
7.17.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje otočnih kampusa u svrhu optimizacije iskoristivosti bivših vojarni na otocima Molatu i Istu, a koji su dio programa Arhipelogos                                                                      
7.18.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma s Gradom Šibenikom o financiranju programa obnove uljare i zavičajnog muzeja na otoku Kapriju                                              
7.19.    Prijedlog zaključka o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez javnog poziva Srednjoj školi Hvar, u znanstveno-nastavne svrhe                                                                          
7.20.    Prijedlog zaključka o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom javnoj ustanovi Agenciji za upravljanje Starogradskim poljem                                                      
7.21.    Prijedlog odluke o davanju na korištenje vojarne Smokovo Gradu Visu
7.22.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina Općini Lumbarda, u svrhu realizacije Poduzetničke zone „Humac – Pudarica“                                              
7.23.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Vis, u obuhvatu nekadašnje vojarne Stončica, Gradu Visu            
7.24.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo, u naravi zgrade tehničke radionice bivše vojarne „Maršalka“, Općini Lastovo                                                                                            
7.25.    Prijedlog odluke o darovanju 2/12 suvlasničkog dijela na nekretnini u k.o. Korčula Gradu Korčuli, radi obnove i djelovanja Gradskog muzeja     
7.26.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Suđurađ Gradu Dubrovniku, u svrhu uređenja parka, sportskog i dječjeg igrališta Suđurađ, Šipan      
7.27.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Mali Lošinj-grad Gradu Malom Lošinju, radi uređenja zgrade u svrhu smještaja tijela državne uprave bez naknade                                                                                              
7.28.    Prijedlog odluke o darovanju zemljišta u k.o. Blato Općini Blato, ukupne površine 864 m², u svrhu izgradnje športsko-rekreacijskog centra Ravno  
7.29.    Prijedlog odluke o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa zgrade Kulturnog centra Grada Visa                                                                                                   
7.30.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu izgradnje staračkog doma                    
7.31.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lastovo Općini Lastovo, u svrhu uređenja doma mladih                           
7.32.    Prijedlog odluke o darovanju zemljišta u k.o. Omišalj-Njivice Općini Omišalj, ukupne površine 58534 m2, u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i pristupnog puta do reciklažnog dvorišta                                       
7.33.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Jelsa Općini Jelsi, površine 345 m², u svrhu smještaja Muzeja vina i domaćih proizvoda                             
7.34.    Prijedlog odluke o darovanju zemljišta u k.o. Nerežišća Općini Nerežišća, ukupne površine 4687 m2, u svrhu izgradnje športskog centra i rekonstrukcije parka „Borići“                                                                                
7.35.    Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina Gradu Hvaru, u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta, sortirnice i hale za izdvojene komponente otpada       
7.36.    Prijedlog zaključka o namjeri raspolaganja nekretninama i pomorskim dobrom u k.o. Lastovo, u svrhu realizacije projekta izgradnje turističke zone Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena                                           
7.37.    Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k.o. Novalja Gradu Novalja, u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Zaglava – Prozor               
7.38.    Prijedlog odluke o davanju na uporabu nekretnina u k.o. Pag Gradu Pagu, ukupne površine 590 m², u naravi kula Skrivanat                                       
7.39.    Prijedlog odluke o davanju na uporabu nekretnina u k.o. Dinjiška Gradu Pagu, ukupne površine 5594 m², u naravi tvrđava Fortica                        
7.40.    Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k.o. Brbinj Općini Sali, u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta                                                      
7.41.    Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k.o. Sutomišćica Općini Preko, u svrhu izgradnje Komunalne zone Sutomišćica                          
7.42.    Prijedlog odluke o darovanju zemljišta sa izgrađenim građevinama u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Vis Gradu Visu, u naravi nekadašnja vojarna Starine
7.43.   Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje suvlasničkog dijela nekretnine u k.o. Luka Šipan, površine 20100 m2                                                 
7.44.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini u k.o. Kampor Gradu Rabu (u naravi groblje)         
7.45.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini u k.o. Baška-Nova Općini Baška (u naravi Park Marjan i spomenik)      
7.46.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na dijelu nekretnine u k.o. Novalja – I Gradu Novalji (u naravi dio izgrađenog Športskog centra Novalja)                                                                
7.47.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretninama u k.o. Bogović Općini Malinska – Dubašnica (u naravi športsko-rekreacijski objekt, boćalište)                                                               
7.48.    Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini u k.o. Donji Humac Općini Nerežišća (u naravi trg naselja Donji Humac)                                                                                            
7.49.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere osnivanja prava služnosti u korist Općine Baška, u svrhu izgradnje sunčane elektrane „Barbičin“ u k.o. Draga Baška                                                                                                         
 
8.         Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad humanitarnom revijom "Kreirano srcem" (Zagreb, Muzej Mimara, 3. studenoga 2018. godine).