124. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice


1.         1.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem
 
1.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
 
            a)         Hrvatske vode
            b)         Hrvatske ceste
            c)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
            d)         Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
            e)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
1.3.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna
 
1.4.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
1.5.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
1.6.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po svim izvorima financiranja
1.7.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu – analitika
 
1.8.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 
1.9.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu                                 
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu                                                                                            
 
3.         3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 
            3.2.        Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                               a)            Hrvatske vode
                               b)           Hrvatske ceste
                               c)            Centar za restrukturiranje i prodaju
                               d)           Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                               e)           Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                               f)            Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
              3.3.        Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu         
                                                                                                                                     
              3.4.        Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu po korisnicima proračuna
 
              3.5.        Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji      
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu                               
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)                                                                                          
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)                                                                                                             
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak                                                                                                                
 
 
 
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
       
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
       
10.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
       
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom                                                                                                        
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o trošarinama (EU)                                      
 
13.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)                                                                   
14.       Nacrt prijedloga zakona o Državnom uredu za reviziju                                       
 
15.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o zakladama                                                  
 
16.       Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                  
 
17.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                   
 
18.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                
 
19.       Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                             
 
20.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                              
 
21.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
 
22.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                              
 
23.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                     
24.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
      
25.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            
 
26.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                             
 
27.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                 
 
28.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                 
 
29.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                        
 
30.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak         
 
31.       Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (EU)                                                                                                
          
32.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)                                          
 
33.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine na Zrakoplovnoj bazi Pleso, Projekt „ASBE“                                                                          
 
34.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                                                                                     
 
35.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za razdoblje svibanj-listopad 2018.                                                                                                                        
           
36.       Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, za 2017. godinu                                                                      
 
37.       Izvješće o radu probacijske službe za 2017. godinu                                       
 
38.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu
                                                                                                                                    
39.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za rujan 2018. godine                                              
 
40.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 

Zatvoreni dio sjednice


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 9. studenoga 2018. godine
b)         Vijeće za opće poslove (GAC), 12. studenoga 2018. godine
c)         Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 12. studenoga 2018. godine                                                                                 
 
2.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na repliku Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije                                                                     
                                                                                                                                 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                           
                                          
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti