128. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske te izjašnjenje o amandmanima drugih predlagatelja na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
                                                      
2.        a)    Nacrt prijedloga zakona o minimalnoj plaći, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
           b)   Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju                                                                                                              
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
                                                                                 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju                              
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima                                                                                           
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)                                                                                 
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)                                                                              
 
 9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (EU)                                                                                  
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  (EU)                                       
           
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
 
12.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (EU)                                                   
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                             
 
14.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                               
 
15.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                             
 
16.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                     
 
17.       a)  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
             b) Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske                                                    
 
18.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zaštiti okoliša (EU)                                                                                                   
 
19.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                 
 
20.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                
 
21.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                 
22.       Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila                                                                                                      
 
23.       Prijedlog uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje (EU)                                                                     
 
24.       Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine                                                                                   
 
25.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za nabavu uređaja za kompjuteriziranu tomografiju (CT uređaja) s ultra niskom dozom zračenja, za potrebe Klinike za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb                                                                                                                
                                                                                                                                             
26.       Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
 
            a)     zakonske prijedloge vezane uz objedinjavanje inspekcija                         
            b)     Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o hrani                             
            c)     Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu                                                 
                                             
27.      Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na: 
 
           a)          Konačni prijedlog zakona o Središnjem registru državne imovine       
           b)          Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora                                                      
           c)          Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
           d)          Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
                                                                                                                                         
28.       Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 805/1000 suvlasničkog dijela bivšeg vojnog samačkog „Hotela Iž“ u Zadru, izgrađenog na kč.br. 4757/4 k.o. Zadar                                                                           
 
29.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
             b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
             c)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika 
 
30.       a)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture u k.o. Palešnik, zk.ul. 1287 i zk.ul. 1293
             b)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, dio k.č.br. 1234/1/1/1, z.k.ul. 440, k.o. Čakovec
             c)         Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, k.č.br. 389/2, 389/3 i 389/4, z.k.ul. 677, k.o. Mičevec                                                                                                   
 
31.        a)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Split
             b)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta specijalnih objekata Split                                                                         
 
32.        a)         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta
              b)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta
                                                                                                                                         
33.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine
             b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine                                                                                              
34.       Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o doprinosu Fondu inicijative za gospodarsku otpornost                                                                         
 
35.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dodatka 2. Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o plaćanju režijskih troškova na graničnim prijelazima
                                                                                                                            
36.       Prijedlog zaključka u vezi s Notom o pristupanju radi sudjelovanja u Okvirnom memorandumu o suglasnosti između Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i Švedskih oružanih snaga u vezi sa suradnjom u misiji Resolute Support u Afganistanu, Zapovjedništvu za obuku, savjetovanje i pomoć - Sjever    
             
37.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave o strateškom partnerstvu između Republike Hrvatske i Republike Albanije                                                          
 
38.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad izložbom "Dubrovnik, A Scarred City: stradanje i obnova Dubrovnika 1991. - 2000." (New York, SAD, 17. prosinca 2018. godine)                                                                       
                                                                                              
39.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                                                                            

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 


1.         Verifikacija stajališta za sastanak Europskoga vijeća – članak 50., 25. studenoga 2018. godine                                                                                      
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje, svemir) (COMPET), 29. i 30. studenoga 2018. godine                             
            b)         Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 30. studenoga 2018. godine                                                                         
            c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 3. i 4. prosinca 2018. godine
            d)        Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. prosinca 2018. godine                                                                                            
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                  

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.