130. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji                                             
                                                                                                                                          
2.         Projekti vezani uz Grad Karlovac i Karlovačku županiju
 
2.1.      Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske  
2.2.      Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem realizacije vodnogospodarskih projekata na području Grada Karlovca i Karlovačke županije                       
2.3.      Prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora                                                                           
2.4.      Prijedlog zaključka u vezi s podržavanjem razvoja geotermalnog potencijala na području Grada Karlovca                                                                                           
2.5.      Prijedlog zaključka u vezi s uspostavljanjem poslovne suradnje na realizaciji projekta „Revitalizacije vrelovodne mreže grada Karlovca“                         
2.6.     Prijedlog zaključka o aktivnostima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju razvoja depriviranih područja Karlovačke županije
2.7.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekt "Eko revitalizacija rijeke Kupe za putničku i sportsku plovidbu s razvojem prateće infrastrukture- EKO REKUPA"                                                                                              
2.8.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje objekta Središnjeg centra za vođenje i nadzor prometa i Nacionalne pristupne točke u Karlovcu
2.9.      Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje brze ceste Vukmanički Cerovac - Mostanje na državnoj cesti DC1                          
2.10.    Prijedlog zaključka u vezi s provedbom rekonstrukcije državne ceste DC228 - Projekta izgradnje novog mosta i pristupnih cesta preko Kupe u Pokupju na državnoj cesti DC228                                                                                  
2.11.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove državne ceste DC6 GP Jurovski Brod (granica s Republikom Slovenijom) - Ribnik - Karlovac na pojedinim dionicama, u ukupnoj duljini od 18 km                             
2.12.    Prijedlog zaključka u vezi s aktivnostima u cilju obnove ili izgradnje zamjenskog mosta preko potoka Kamenica kod GP Obrež - Božakovo                        
2.13.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta nove trase državne ceste DC42 na dionici Saborsko - Rakovica, duljine približno 12,2 km 
2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s provedbom Projekta obnove državne ceste DC36 - na dionici Blatnica Pokupska - most na kanalu Kupa, duljine 6,7 km 
2.15.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta - Dovršetak izgradnje čvora Novigrad - "Izmještanje državne ceste DC6 od čvora Novigrad do Lišnice - Karlovačka županija"                                                                      
2.16.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta - Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb – Karlovac                                                             
2.17.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obilaznice Plitvičkih jezera
2.18.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obilaznice Grada Ogulina
2.19.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje zapadne obilaznice Grada Karlovca                                                                                       
2.20.    Prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije za novu spojnu cestu od ulice Banija do budućeg rotora na budućem karlovačkom prstenu
2.21.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje podvožnjaka Mažuranićeva obala u trasi ulice Obala V. Mažuranića u Gradu Karlovcu            
2.22.    Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom uređenja Centra za hemodijalizu Opće bolnice Karlovac                                                                                     
2.23.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac, u svrhu uređenja i opremanja prostora za potrebe preseljenja zgrade škole                                                                                              
2.24.    Prijedlog zaključka o pokretanju projekta o suradnji s Javnom ustanovom „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ radi posjećivanja učenika osnovnih škola Grada Karlovca i stjecanja znanja o Domovinskom ratu 
2.25.    Prijedlog zaključka o pilot-projektu palijativne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u Dugoj Resi                                                                 
2.26.    Prijedlog odluke o iskazivanju namjere za darovanje vojarne „Svetica-Kneja“ Gradu Slunju za ostvarenje projekata koji su od društvenog interesa         
2.27.    Prijedlog odluke o iskazivanju namjere darovanja nekretnine, u naravi vojnog skladišta, Općini Plaški za potrebe društveno-socijalnog sadržaja             
2.28.    Prijedlog odluke o iskazivanju namjere za darovanje dijela nekretnine Gradu Dugoj Resi za ostvarenje projekata koji su od društvenog interesa           
2.29.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom energetske obnove i adaptacije Centra za socijalnu skrb Karlovac
2.30.    Prijedlog zaključka u vezi s projektom adaptacije Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun
2.31.    Prijedlog odluke o darovanju Gradu Ogulinu nekretnina u k.o. Sveti Petar - dio bivše vojarne „Sveti Petar“, u svrhu izgradnje dječjeg vrtića                      
2.32.    Prijedlog odluke o darovanju Gradu Karlovcu nekretnine u k.o. Karlovac II - dio bivše vojarne „Luščić“ Karlovac                                                      
2.33.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere darovanja Gradu Karlovcu, bez naknade, suvlasničkog dijela nekretnine u k.o. Karlovac II (dio bivše vojne nekretnine u Haulikovoj ulici)                                                                 
2.34.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Pokupje Hrnetičko i k.o. Karlovac I Gradu Karlovcu, ukupne površine 176 512 m², u svrhu sanacije i uređenja odlagališta komunalnog otpada „Ilovac“                              
2.35.    Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Ogulin Gradu Ogulinu, ukupne površine 3758 m², u svrhu rekonstrukcije dijela Šenoine ulice i dijela ulice I. G. Kovačića                                                                                                    
2.36.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere darovanja Gradu Karlovcu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na području Grada Karlovca   
2.37.    Prijedlog zaključka o iskazivanju namjere darovanja Gradu Dugoj Resi stanova u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na području Grada Duge Rese     
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe
                                                                                                                     
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o brdsko-planinskim područjima                       
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potpomognutim područjima                           
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti socijalnog rada                       
 
7.        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti                                                                                     
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o psihološkoj djelatnosti                                             
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti                   
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.