131. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog plana investicija za 2014. godinu

2. a) Nacrt prijedloga zakona o kreditnim institucijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

b) Nacrt prijedloga zakona o Vijeću za financijsku stabilnost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

c) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o životnom partnerstvu

4. Nacrt prijedloga zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. 5.1. Nacrt prijedloga zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rudarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.4. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o energiji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.8. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5.10. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

9. a) Nacrt konačnog prijedloga zakona o obveznim mirovinskim fondovima

b) Nacrt konačnog prijedloga zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)

c) Nacrt konačnog prijedloga zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Središnjem registru osiguranika

11. Nacrt prijedloga zakona o Inspektoratu rada, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

12. Nacrt prijedloga zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

13. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

14. Prijedlozi zaključaka o najavi otkazivanja:

a) Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

b) Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

c) Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje

15. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka d.d.

b) Prijedlog odluke o neprihvaćanju obvezujuće ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d.

16. Prijedlog odluke o spuštanju zastava Republike Hrvatske i Europske unije na pola stijega u povodu smrti Nelsona Mandele

17. a) Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa

b) Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

18. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

19. a) Prijedlog uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

b) Prijedlog odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

20. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

21. a) Prijedlog odluke o usvajanju Jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

b) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

22. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.

23. Prijedlog odluke o osnivanju AFCOS mreže

24. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku

25. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:

a) Gradu Popovači kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

b) Općini Veliko Trojstvo kod Croatia banke d.d., Zagreb

26. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Pula, Rab, Šimuni, Žut, Skradin, Trogir, Milna, Vrboska, Palmižana i Korčula

27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

28. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2014. godinu

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2014. godinu

29. a) Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

b) Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

30. Prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

31. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti između Republike Albanije, Republike Azerbajdžan, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u svezi suradnje na realizaciji Južnog plinskog koridora u Jugoistočnoj Europi

32. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture i Ugovora o zajmu između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture

33. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o mirovinskom osiguranju
34. DOPUNSKA TOČKA: Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
34.1. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o mirovinskom osiguranju
34.2. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
34.3. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
34.4. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama
34.5. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o tržištu nafte i naftnih derivata
34.6. DOPUNSKA PODTOČKA: Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara :

1.1. Vijeće za vanjske poslove - Razvoj, 12. prosinca 2013. godine

1.2. Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku - Energetika, 12. prosinca 2013. godine

1.3. Vijeće za okoliš, 13. prosinca 2013. godine

1.4. Vijeće za vanjske poslove, 16. prosinca 2013. godine

1.5. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo, 16. i 17. prosinca 2013. godine

1.6. Vijeće za opće poslove, 17. prosinca 2013. godine

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći

3. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 42. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prijedlog očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske

4. Prijedlozi zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

a) članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara

b) članka 1. točke 1. Odluke Općinskog vijeća Općine Čačinci o izmjeni naziva imena ulica u naselju Slatinski Drenovac

5. a) Upravni spor radi imenovanja državne službenice – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu

b) Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu

6. a) Upravni spor radi razrješenja državnog službenika – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu

b) Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu

7. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja (ograničeno)

8. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2013. godinu

9. Kadrovska pitanja