235. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog djela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama               
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o humanitarnoj pomoći                                    
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o probaciji                                                                       
 
4.         4.1.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
            4.2.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Sudskom registru
            4.3.      Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
            4.4.      Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE)
            4.5.      Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama
            4.6.      Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama
                                                                                                                              
5.         Nacrt prijedloga zakona o prijenosu mirovinskih prava (EU)                                    
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika            
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o muzejima (EU)                                          
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                    
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                    
 
10.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa "Živjeti zdravo"                 
 
11.       Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu         
 
12.       Prijedlog odluke o adaptaciji i dodjeli na korištenje tri stambena kontejnera iz strateških robnih zaliha Gradu Lepoglavi za smještaj obitelji iz Kameničkog Podgorja
                                                                                                                                       
13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
             a)   Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014. godinu                                                                                 
             b)   Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj                                                                                     
             c)   Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da poduzme hitne mjere zbrinjavanja 130.000 tona smeća u gradu Varaždinu (predlagateljica: Natalija Martinčević, zastupnica u Hrvatskome saboru)
                                                                                                                            
14.       Prijedlog odluke o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu                            
 
15.       Prijedlog odluke o sudjelovanju u dokapitalizaciji društva Podravka d.d. Koprivnica                                                                                                         
16.       Prijedlog odluke o suradnji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet i Ministarstva zaštite okoliša i prirode na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 
17.       a)   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se Sveučilištu u Zagrebu, Studentskom centru u Zagrebu odobravaju sredstva donacije Fonda za    neposredno sufinanciranje projekta održive gradnje "Energetska obnova građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskog naselja Stjepan Radić i studentskog naselja Cvjetno naselje u Zagrebu"
            b)    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se trgovačkom društvu Bikarac d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije iz Šibenika odobravaju sredstva kapitalne pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza
 
18.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi                 
 
19.       Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2014. godinu
 
20.       Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                                               
 
21.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
                                                                                                                                         
22.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                                                  
 
23.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
            a)    Konačni prijedlog zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu"                              
            b)    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca                       
 
24.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
            a)     Ministarstvu obrane, za podmirenje troškova sudjelovanja u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije „TRITON“ u Sredozemlju   
            b)     Gradu Osijeku, radi sufinanciranja dijela troškova za suzbijanje najezde komaraca na području Grada Osijeka u 2015. godini                                                                                                         
25.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V.
 
26.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta Memoranduma o suglasnosti o zajedničkom pristupu s obzirom na izazove diversifikacije i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kao dio inicijative zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava                                                                   
 
27.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja dr. sc. Mirele Holy, u vezi s:
 
            a)    plutajućim vjetroparkovima na području Jadranskog mora                 
            b)    trošenjem sredstava i poslovanjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
(HAKOM-a).

28.      Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:

a)Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

b) Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

c)Konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima


29.    

a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona zakona o osiguranju depozita

b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita

Dnevni red zatvorenog djela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)    Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 13. srpnja 2015. godine
            b)    Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 14. srpnja 2015. godine

2.         a)    Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)                           
            b)    Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)                                                               
 
3.         a)    Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
            b)     Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                          
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti