237. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (EU)
                 
2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture  

3.    a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (EU)
       b) Prijedlog odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (EU)        

4.    Prijedlog odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                           
5.    Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine                

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena 
                                                
7.    a) Prijedlog odluke o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite 
       b)  Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu Odluk o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite 
                                                
8.    a) IX. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
       b)  Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske                     
       c)  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole Schengenskog instrumenta                     

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja                   

10.  Izvješće o provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, za 2014. godinu                        

11.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu 
b)    Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 22. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 i 14/2014) (predlagatelj: Stjepan Milinković, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                 

12.    Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja                              

13.    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske                                 

14.    Prijedlog odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u rujnu i listopadu 2014. godine         

15.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda (EU)
                                                    
16.    Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o licenciji logotipa za prodaju lijekova na daljinu (EU)                                     

17.    Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja broda za prijevoz žive stoke Nov. 522, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.                                

18.    Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu željezničke infrastrukture, u k.o. Zaprudski Otok        

19.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za upis i uplatu dionica društva Podravka d.d., Koprivnica
                                            
20.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Sisku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                 

21.    Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu         

22.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za novčane naknade i troškove postupaka temeljem presude i odluke Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta             

23.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (EU)                         

24.    Prijedlog odluke o utvrđivanju nadležnosti u predmetu sukoba nadležnosti između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji                             

25.    Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu   
          
26.    a)    Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoć (IPA) i Prijelaznim instrumentom
         b)   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom                                          

27.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA (komponenta I.) i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj                                      
28.    Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) za organizaciju 42. plenarne sjednice Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i 50. sjednice Izvršnog vijeća IPCC-a                   

29.    Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 14. međunarodnom konferencijom o poticanju izvoza (Zagreb, 12. listopada 2015. godine)                                              
30.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

         a)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s donošenjem Pravilnika koji razrađuje provedbu odredaba Zakona o održivom gospodarenju otpadom u dijelu obavljanja usluga obrade posebne kategorije otpada                                       
         b)    Mladena Novaka, u vezi s očuvanjem radnih mjesta u Sisku i Sisačko- moslavačkoj županiji                                    
         c)    Branka Hrga, u vezi sa stanjem u društvu Badel 1862 d.d.  
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC); 20. srpnja 2015. godine                                     

2.    a) Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)                                     
       b) Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za postizanje prijateljskih rješenja sporova (ograničeno)                 

3.    a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
       b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                

4.    Kadrovska pitanja

5.  Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 16. do 20. srpnja 2015. godine 

6.   Informacije, pitanja i prijedlozi.

    

 

Dokumenti